CPA (THAILAND)

Search
Close this search box.

CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND)

CPA (THAILAND)

TOEFL Primary® Tests and TOEFL Junior® Tests

       ผู้สนใจสามารถตรวจสอบตารางสอบ  วิธีการจองสอบ  การรายงานตัวในวันสอบ การชำระค่าสอบ และการรับผลสอบตลอดจนสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่โดยองค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CPA (Thailand) ให้เป็น Authorized Test Center ดังนี้

  • Authorized Test Center (ATC) ที่จัดสอบ TOEFL Junior®
  • Authorized Test Center (ATC) ที่จัดสอบ TOEFL Primary®

หลักฐานที่ต้องแสดงในการสอบ

            หลักฐานแสดงตนทุกประเภทที่ผู้สอบนำมาแสดง ทุกฉบับต้องเป็นฉบับจริง อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ข้อมูลและรูปถ่ายเป็นปัจจุบัน ชัดเจนไม่เลือนราง และไม่หมดอายุ โดยผู้สอบจะต้องใช้ข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) วัน-เดือน-ปีเกิด เพศ ให้ตรงตามหลักฐานแสดงตน ในการสอบครั้งนั้น

 • บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ 
 • ใบขับขี่สมาร์ตการ์ดไทย (บัตรแข็ง) หรือ 
 • หนังสือเดินทางไทย (Passport)
 • บัตรประจำตัวนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย (แบบมีรูปถ่าย)

กรณีต้องการสอบครั้งถัดไป
ผู้สอบสามารถจองสอบครั้งถัดไปได้หลังจากที่ผลคะแนนสอบครั้งหลังสุดออกแล้ว โดยต้องมี “ระยะเว้นการสอบ” 5 วันปฏิทิน* หลังจากวันสอบ
หมายเหตุ : กรณีที่มีการสอบซ้ำภายใน “ระยะเว้นการสอบ” ครั้งที่สอบซ้ำจะถือเป็นโมฆะ โดยไม่มีการคืนค่าสอบ

 • หนังสือเดินทางไทย (Passport)
 • บัตรประจำตัวนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย (แบบมีรูปถ่าย)

กรณีต้องการสอบครั้งถัดไป
ผู้สอบสามารถจองสอบครั้งถัดไปได้หลังจากที่ผลคะแนนสอบครั้งหลังสุดออกแล้ว โดยต้องมี “ระยะเว้นการสอบ” 14 วันปฏิทิน* หลังจากวันสอบ
หมายเหตุ : กรณีที่มีการสอบซ้ำภายใน “ระยะเว้นการสอบ” ครั้งที่สอบซ้ำจะถือเป็นโมฆะ โดยไม่มีการคืนค่าสอบ

เอกสารเพิ่มเติม

กรณีผู้สอบต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ภายนอกร่างกาย ไม่ว่าชนิดใดก็ตาม ทั้งแบบชั่วคราว หรือถาวรระหว่างการสอบ

ต้องแสดงบัตรประจําตัวคนพิการ หรือ ใบรับรองแพทย์ในวันสอบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • เป็นเอกสารต้นฉบับหรือสําเนา หรือ Certification Card ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง โดยกระทรวงสาธารณสุข ที่ตรวจสอบได้ว่าเป็นเอกสารที่ออกโดยสถานพยาบาลนั้น
 • ระบุรายละเอียด หรือ สามารถเข้าใจได้ว่ามีความจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์
 • อายุการใช้งานตามใบรับรองแพทย์ระบุ กรณีไม่ระบุวันหมดอายุให้ถือว่ามีอายุการใช้งาน 2 ปี

หมายเหตุ : ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้เข้าสอบในกรณีที่ผู้สอบแสดงหลักฐานข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนด

กฎระเบียบการสอบ

 1. ผู้สอบต้องมาลงทะเบียนในวันที่จองสอบไว้ตามเวลาที่ทางศูนย์สอบฯ กำหนด พร้อมแสดงหลักฐานตามระเบียบการรายงานตัวให้ครบถ้วน หากมาไม่ทันเวลาลงทะเบียนในรอบสอบนั้นๆ หรือแสดงหลักฐานการสอบไม่สมบูรณ์ ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้เข้าสอบ และจะมีค่าธรรมเนียม (ค่าปรับ) ตามเงื่อนไขของการสอบประเภทนั้นๆ
 2. ผู้สอบจะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยจะต้องรับการคัดกรองและสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา
 3. ห้าม นำอุปกรณ์ IT อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งของที่มีลักษณะเป็นอาวุธ นาฬิกาทุกชนิด ยาเวชภัณฑ์/ยาอม/หนังสือ/เอกสาร สิ่งของ/สัมภาระทุกประเภท รวมถึงทรัพย์สินใดๆ ที่ไม่ผ่านการพิจารณาของ CPA(Thailand) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 4. ผู้สอบจะไม่สามารถเข้าสอบได้ หลังจากเวลาที่ทางศูนย์สอบฯ กำหนด
 5. ผู้สอบจะต้องนั่งสอบตามที่ผู้คุมสอบกำหนดให้เท่านั้น ไม่สามารถเลือกที่นั่งสอบด้วยตนเองได้
 6. ขณะที่อยู่ในห้องสอบ หากไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าผู้คุมสอบ ผู้สอบจะไม่สามารถออกจากห้องสอบได้ และจะต้องนั่งอยู่ประจำที่จนจบกระบวนการสอบ
 7. ไม่อนุญาตให้ขีดเขียน ทำเครื่องหมาย ขีดเส้นใต้ หรือจดโน้ตใดๆ ในข้อสอบ กระดาษคำตอบ หรือสิ่งอื่นใดในห้องสอบ
 8. ในกรณีที่พบว่า ผู้สอบมีการทุจริตหรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต รวมถึงฝ่าฝืนกฎระเบียบในห้องสอบ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะถือว่าการสอบครั้งนั้นเป็นโมฆะ ศูนย์สอบฯ จะไม่ตรวจข้อสอบและไม่คืนค่าสอบในทุกกรณี และอาจถูกระงับสิทธิ์การสอบในอนาคต
 9. ผู้สอบสามารถสอบครั้งถัดไปได้ ตามเงื่อนไขการเว้นระยะการสอบของประเภทการสอบนั้นๆ กรณีที่มีการสอบซ้ำภายใน “ระยะเว้นการสอบ” ผลสอบครั้งที่สอบซ้ำจะถือเป็นโมฆะ โดยไม่มีการคืนค่าสอบ
 10. ข้อสอบและเนื้อหาในข้อสอบเป็นลิขสิทธิ์ของ ETS การเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบและเนื้อหาในข้อสอบไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ETS เป็นลายลักษณ์อักษร ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เผยแพร่อาจถูกตัดสิทธิ์ในการสอบในอนาคตและอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
 11. ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกสัมภาษณ์ผู้สอบและระงับผลสอบในบางกรณี

         หมายเหตุ :
                      •  ศูนย์สอบฯ จัดสถานที่ไว้สำหรับวางสัมภาระ เเต่ไม่ถือเป็นการรับฝาก ทั้งนี้ทางศูนย์สอบฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สินในทุกกรณี
                      •  ศูนย์สอบฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้เข้าสอบในกรณีที่ผู้สอบไม่ยอมรับเเละไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินโยบายเเละระเบียบในห้องสอบ ตลอดจนมาตรการฯ ของศูนย์สอบฯ                           วมถึงมีสิทธิระงับการสอบหรือผลสอบโดยไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น

การเตรียมตัวสอบ

        ผู้สนใจสอบ สามารถศึกษาข้อมูลเพื่อ เตรียมตัวสอบ และศึกษาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแบบทดสอบ TOEFL Primary® Tests and TOEFL Junior® Tests ได้จาก

   TOEFL Primary®

 • คู่มือการสอบ
 • ข้อมูลแบบทดสอบ Listening & Reading
 • ข้อมูลสำหรับผู้สอบ
 • การนำผลคะแนนไปใช้งาน

กรณีสนใจเป็น Authorized Test Center (ATC)

กรณีที่องค์กรหรือสถานศึกษาสนใจเป็นสถานที่จัดสอบ TOEFL Primary® Tests and TOEFL Junior® Tests สามารถติดต่อ CPA Marketing Team ได้ทาง โทร. 0-2260-7061 ต่อ  401-403 หรือ  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นได้ จาก

 

 • ข้อมูล Authorized Test Center ของ TOEFL Primary®
 • ข้อมูล Authorized Test Center ของ TOEFL Junior

หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเพิ่มเติม กรุณา คลิก ติดต่อสอบถามข้อมูล