CPA (THAILAND)

Search
Close this search box.

CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND)

CPA (THAILAND)

การจัดสอบ TOEIC® Listening & Reading Test (Institutional Test)

จัดสอบนอกสถานที่ (On-Site)

(สำหรับลูกค้าองค์กรเท่านั้น)

สำหรับองค์กร หรือสถาบันการศึกษา ที่ลงนามในหนังสือยืนยันข้อตกลง (Letter of Agreement – LOA) ประจำปี กับ CPA (Thailand) และต้องการจัดสอบ TOEIC ® Listening & Reading Test โดยใช้สถานที่ขององค์กรหรือสถาบันโดยเป็นการดำเนินการจัดสอบโดย
CPA (Thailand) ภายใต้นโยบาย และมาตรฐานของ CPA (Thailand)

วัน / เวลา และสถานที่สอบ

            องค์กร หรือสถาบันการศึกษาเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการจัดสอบ ที่สอดคล้องกับเงื่อนไข และนโยบายของ CPA (Thailand)
ซึ่งองค์กรหรือสถาบันการศึกษาได้ลงนามในหนังสือยืนยันข้อตกลง (Letter of Agreement – LOA) ประจำปีกับทาง CPA (Thailand) แล้ว ทั้งนี้สามารถ
ศึกษาเงื่อนไขและนโยบายการจัดสอบนอกสถานที่ ได้ที่ การบริการจัดสอบ

การจองสอบ

          องค์กร หรือสถาบันการศึกษา สามารถจองสอบทาง CPA Call Center ระหว่างวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.

                         •  ศูนย์สอบกรุงเทพฯ : 0-2260-7061, 0-2259-3990 ต่อ 101 หรือ ต่อ 603 สำหรับภาษาอังกฤษ
                         •  ศูนย์สอบเชียงใหม่ : 0-5324-1273 ถึง 5

โดยขอให้ผู้ประสานงานขององค์กร หรือสถาบันการศึกษา ส่งแบบฟอร์มการจองสอบนอกสถานที่ (On-site Test Request Form) ทาง
Email : test_reservations@cpathailand.co.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันสอบ

ค่าบริการจัดสอบ และการชำระเงิน

ค่าบริการจัดสอบ

        1.  อัตราค่าสอบ
            อัตราค่าสอบขึ้นอยู่กับรูปแบบที่องค์กร หรือสถาบันการศึกษาเลือกในการสอบแต่ละครั้ง ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือยืนยันข้อตกลง
(Letter of Agreement – LOA) ขององค์กร หรือสถาบันการศึกษานั้นๆ

        2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
            กรณีที่สถานที่จัดสอบขององค์กร หรือสถาบันการศึกษาอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และจังหวัดเชียงใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ได้แก่
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เป็นต้น


การชำระค่าบริการจัดสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

        องค์กร หรือสถาบันการศึกษา สามารถเลือกชำระค่าสอบเป็นเงินสดในวันสอบ หรือ ชำระค่าสอบตามใบแจ้งหนี้ (Invoice) ที่จะได้รับหลังจากการจัดสอบ

(*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประสานงานจัดสอบ 0-2260-7061, 0-2259-3990 ต่อ 601 -602)

การรายงานตัวในวันสอบ

       องค์กร หรือสถาบันการศึกษา เปิดลงทะเบียน 1 ชั่วโมง ก่อนเวลารอบสอบ และปิดรับลงทะเบียน 15 นาที ก่อนถึงเวลารอบสอบ พร้อมแสดงหลักฐานที่ต้องแสดงในวันสอบให้ครบถ้วน หากมาไม่ทันเวลาลงทะเบียนในรอบสอบนั้นๆ ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้เข้าห้องสอบ

หลักฐานที่ต้องแสดงในการสอบ      หลักฐานแสดงตนทุกประเภทที่ผู้สอบนำมาแสดง ทุกฉบับต้องเป็นฉบับจริง อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ข้อมูลและรูปถ่ายเป็นปัจจุบัน ชัดเจนไม่เลือนราง และไม่หมดอายุ โดยผู้สอบจะต้องใช้ข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) วัน-เดือน-ปีเกิด เพศให้ตรงตามหลักฐานแสดงตนในการสอบครั้งถัดนั้น

1. กรณีสอบในนามบุคคลทั่วไป

 • บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ 
  ใบขับขี่สมาร์ตการ์ดไทย (บัตรแข็ง) หรือ 
  หนังสือเดินทางไทย (Passport)

2. กรณีสอบในนามองค์กร และสถาบันการศึกษา ที่ลงนาม LOA กับ CPA (Thailand)

 1. บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ
  ใบขับขี่สมาร์ตการ์ดไทย (บัตรแข็ง) หรือ
  หนังสือเดินทางไทย (Passport) และ
 2. บัตรประจำตัวพนักงานขององค์กรที่ใช้สิทธิ์สอบแบบมีรูปถ่าย หรือ
  บัตรประจำตัวนักศึกษาแบบมีรูปถ่าย

กรณีต้องการสอบครั้งถัดไป
ผู้สอบสามารถจองสอบครั้งถัดไปได้หลังจากที่ผลคะแนนสอบครั้งหลังสุดออกแล้ว โดยต้องมี “ระยะเว้นการสอบ” 3 วันปฏิทิน* หลังจากวันสอบ
หมายเหตุ : กรณีที่มีการสอบซ้ำภายใน “ระยะเว้นการสอบ” ครั้งที่สอบซ้ำจะถือเป็นโมฆะ โดยไม่มีการคืนค่าสอบ

1. กรณีสอบในนามบุคคลทั่วไป หรือ ในนามองค์กร และสถาบันการศึกษาที่ลงนาม LOA กับ CPA (Thailand)

(กรณีผู้สอบ มีบัตรนักศึกษา หรือ มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย)

 • กรณีผู้สอบศึกษาอยู่ในประเทศไทย
  1. หนังสือเดินทาง (Passport) และ
  2. บัตรประจำตัวนักศึกษาแบบมีรูปถ่าย หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต/นักศึกษาประเภทเต็มเวลาที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน หรืออยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย มีตราประทับ และลายเซ็น ที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน และ
  3. Voucher หรือ Coupon (ถ้ามี)
 • กรณีผู้สอบทำงานอยู่ในประเทศไทย และ มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
  1. หนังสือเดินทาง (Passport) และ
  2. บัตรประจำตัวพนักงานขององค์กรที่ใช้สิทธิ์สอบแบบมีรูปถ่าย (กรณีใช้สิทธิ์สอบในนามองค์กร) และ
  3. Voucher หรือ Coupon (ถ้ามี) และ
  4. ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
    4.1 ใบอนุญาตทำงาน (ตท.11) แบบเป็นเล่มสีนํ้าเงิน หรือ
    4.2 ใบอนุญาตทำงานแบบ E-Work Permit ในรูปแบบสมาร์ตการ์ด (บัตรแข็ง) หรือ
    4.3 ใบอนุญาตทำงานแบบ Digital(D-WP) Application บนมือถือสมาร์ตโฟน  โดยใบอนุญาตทำงานประเภทนี้ ผู้สอบต้องแสดงเอกสารประกอบเพิ่มเติมให้ครบ ถ้วนทั้ง 2 รายการ ดังต่อไปนี้
   • แสดงใบอนุญาตทำงานแบบ Digital โดยการเปิดใน Application บนมือถือสมาร์ตโฟน และ
   • แสดง “ สำเนาใบอนุญาตทำงาน Digital ” จาก Application บนมือถือสมาร์ทโฟน ทั้ง 2 หน้า (หน้าแรกและหน้าหลัง) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสารโดยผู้สอบ

กรณีต้องการสอบครั้งถัดไป
ผู้สอบสามารถจองสอบครั้งถัดไปได้หลังจากที่ผลคะแนนสอบครั้งหลังสุดออกแล้ว โดยต้องมี “ระยะเว้นการสอบ” 3 วันปฏิทิน* หลังจากวันสอบ
หมายเหตุ : กรณีที่มีการสอบซ้ำภายใน “ระยะเว้นการสอบ” ครั้งที่สอบซ้ำจะถือเป็นโมฆะ โดยไม่มีการคืนค่าสอบ

2. กรณีสอบในนามบุคคลทั่วไป หรือ ในนามองค์กร และสถาบันการศึกษาที่ลงนาม LOA กับ CPA (Thailand)

(กรณีผู้สอบ ไม่มีบัตรนักศึกษา หรือ ไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย)

 • หนังสือเดินทาง (Passport)

กรณีต้องการสอบครั้งถัดไป
ผู้สอบสามารถจองสอบครั้งถัดไปได้หลังจากที่ผลคะแนนสอบครั้งหลังสุดออกแล้ว โดยต้องมี “ระยะเว้นการสอบ” 12 วันปฏิทิน* หลังจากวันสอบ
หมายเหตุ : กรณีที่มีการสอบซ้ำภายใน “ระยะเว้นการสอบ” ครั้งที่สอบซ้ำจะถือเป็นโมฆะ โดยไม่มีการคืนค่าสอบ

เอกสารเพิ่มเติม

กรณีผู้สอบต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ภายนอกร่างกาย ไม่ว่าชนิดใดก็ตาม ทั้งแบบชั่วคราว หรือถาวรระหว่างการสอบ

ต้องแสดงบัตรประจําตัวคนพิการ หรือ ใบรับรองแพทย์ในวันสอบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • เป็นเอกสารต้นฉบับหรือสําเนา หรือ Certification Card ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง โดยกระทรวงสาธารณสุข ที่ตรวจสอบได้ว่าเป็นเอกสารที่ออกโดยสถานพยาบาลนั้น
 • ระบุรายละเอียด หรือ สามารถเข้าใจได้ว่ามีความจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์
 • อายุการใช้งานตามใบรับรองแพทย์ระบุ กรณีไม่ระบุวันหมดอายุให้ถือว่ามีอายุการใช้งาน 2 ปี

หมายเหตุ : ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้เข้าสอบในกรณีที่ผู้สอบแสดงหลักฐานข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนด

อัตราสอบและการชำระเงิน

ประเภทการสอบ
อัตราค่าสอบ
วิธีการชำระเงิน
บุคคลทั่วไป
1,800 บาท
ชำระตามวิธีที่ตกลงกับองค์กรหรือสถาบันการศึกษา
(ชำระในวันสอบ/เรียกเก็บจากองค์กร)
องค์กร หรือ สถาบันการศึกษา
ตามอัตราที่ตกลงกับองค์กรหรือสถาบันการศึกษา

กฎระเบียบการสอบ

 1. ผู้สอบต้องมาลงทะเบียนในวันที่จองสอบไว้ตามเวลาที่ทางศูนย์สอบฯ กำหนด พร้อมแสดงหลักฐานตามระเบียบการรายงานตัวให้ครบถ้วน หากมาไม่ทันเวลาลงทะเบียนในรอบสอบนั้นๆ หรือแสดงหลักฐานการสอบไม่สมบูรณ์ ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้เข้าสอบ และจะมีค่าธรรมเนียม (ค่าปรับ) ตามเงื่อนไขของการสอบประเภทนั้นๆ
 2. ห้าม นำอุปกรณ์ IT อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งของที่มีลักษณะเป็นอาวุธ นาฬิกาทุกชนิด ยาเวชภัณฑ์/ยาอม/หนังสือ/เอกสาร สิ่งของ/สัมภาระทุกประเภท รวมถึงทรัพย์สินใดๆ ที่ไม่ผ่านการพิจารณาของ CPA(Thailand) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 3. ผู้สอบจะไม่สามารถเข้าสอบได้ หลังจากเวลาที่ทางศูนย์สอบฯ กำหนด
 4. ผู้สอบจะต้องนั่งสอบตามที่ผู้คุมสอบกำหนดให้เท่านั้น ไม่สามารถเลือกที่นั่งสอบด้วยตนเองได้
 5. ขณะที่อยู่ในห้องสอบ หากไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าผู้คุมสอบ ผู้สอบจะไม่สามารถออกจากห้องสอบได้ และจะต้องนั่งอยู่ประจำที่จนจบกระบวนการสอบ
 6. ไม่อนุญาตให้ขีดเขียน ทำเครื่องหมาย ขีดเส้นใต้ หรือจดโน้ตใดๆ ในข้อสอบ กระดาษคำตอบ หรือสิ่งอื่นใดในห้องสอบ
 7. ในกรณีที่พบว่า ผู้สอบมีการทุจริตหรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต รวมถึงฝ่าฝืนกฎระเบียบในห้องสอบ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะถือว่าการสอบครั้งนั้นเป็นโมฆะ ศูนย์สอบฯ จะไม่ตรวจข้อสอบและไม่คืนค่าสอบในทุกกรณี และอาจถูกระงับสิทธิ์การสอบในอนาคต
 8. ผู้สอบสามารถสอบครั้งถัดไปได้ ตามเงื่อนไขการเว้นระยะการสอบของประเภทการสอบนั้นๆ กรณีที่มีการสอบซ้ำภายใน “ระยะเว้นการสอบ” ผลสอบครั้งที่สอบซ้ำจะถือเป็นโมฆะ โดยไม่มีการคืนค่าสอบ
 9. ข้อสอบและเนื้อหาในข้อสอบเป็นลิขสิทธิ์ของ ETS การเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบและเนื้อหาในข้อสอบไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ETS เป็นลายลักษณ์อักษร ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เผยแพร่อาจถูกตัดสิทธิ์ในการสอบในอนาคตและอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
 10. ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกสัมภาษณ์ผู้สอบและระงับผลสอบในบางกรณี

         หมายเหตุ :
                      •  องค์กร หรือ สถาบันฯ จัดสถานที่ไว้สำหรับวางสัมภาระ เเต่ไม่ถือเป็นการรับฝาก ทั้งนี้ทางศูนย์สอบฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สินในทุกกรณี
                      •  ศูนย์สอบฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้เข้าสอบในกรณีที่ผู้สอบไม่ยอมรับเเละไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินโยบายเเละระเบียบในห้องสอบ ตลอดจนมาตรการฯ ของศูนย์สอบฯ                           วมถึงมีสิทธิระงับการสอบหรือผลสอบโดยไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น

กำหนดวันออกผลสอบ

       CPA (Thailand) จะส่งผลคะแนนสอบให้กับองค์กร/สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ตามรูปแบบผลคะแนน ที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มการจองสอบนอกสถานที่ (On-Site Test Request Form) โดยมีกำหนดวันออกผลคะแนนสอบตามรายละเอียดดังนี้

จัดสอบโดย ศูนย์สอบกรุงเทพฯ

จำนวนผู้สอบ (คน)
วันที่ออกผลคะแนนสอบ
น้อยกว่า 500
2 วันทำการหลังจากวันสอบ
501 – 1,000
5 วันทำการหลังจากวันสอบ
1,001 – 5,000
10 วันทำการหลังจากวันสอบ
5,001 ขึ้นไป
20 วันทำการหลังจากวันสอบ

จัดสอบโดย ศูนย์สอบเชียงใหม่

จำนวนผู้สอบ (คน)
วันที่ออกผลคะแนนสอบ
น้อยกว่า 500
4 วันทำการหลังจากวันสอบ
501 – 1,000
7 วันทำการหลังจากวันสอบ
1,001 – 5,000
12 วันทำการหลังจากวันสอบ
5,001 ขึ้นไป
20 วันทำการหลังจากวันสอบ

        ผู้สอบที่สอบในนามองค์กร หรือ สถาบันฯ และทางองค์กร หรือ สถาบันฯ อนุญาตให้สามารถรับผลคะแนนสอบได้ ผู้สอบสามารถเลือกรับผลคะแนนด้วยตนเองได้ โดยติดต่อกับทางองค์กร หรือ สถาบันฯ ที่จัดสอบ เพื่อทราบวัน เวลาโดยตรง หรือ ส่งผลคะแนนสอบทางไปรษณีย์ (EMS) มีค่าใช้จ่าย 50 บาท

บริการอื่นๆ ของ CPA (Thailand)

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่น  

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบอื่นๆ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเพิ่มเติม กรุณา คลิก ติดต่อสอบถามข้อมูล