CPA (THAILAND)

Search
Close this search box.

CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND)

CPA (THAILAND)

Info. For Test Takers

ผู้สนใจสอบสามารถติดต่อสำรองสอบกับ Authorized Test Center (ATC) ตัวแทนจัดสอบ TOEFL Junior® Standard ของ CPA (Thailand) ได้ตามวัน-เวลาที่ ATC กำหนด

*ตารางสอบรวมถึงขั้นตอนในการสำรองสอบเป็นไปตามนโยบายของแต่ละ ATC

การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ

ผู้สอบสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบเพิ่มเติมด้วย คู่มือสอบ TOEFL Junior® Standard (link to คู่มือสอบที่หน้าแรก) หรือสั่งซื้อหนังสือเตรียมสอบ Official Guide to the TOEFL Junior® Standard ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบข้อสอบโดยละเอียด การวิเคราะห์ประเภทคำถาม ตลอดจนกลยุทธ์พื้นฐานในการตอบคำถามในแต่ละส่วน พร้อมคำแนะนำและเคล็ดลับที่จะช่วยให้ผู้สอบคุ้นเคยกับโครงสร้างโดยรวมของแบบทดสอบ และมั่นใจในการทำแบบทดสอบมากขึ้น โดยสามารถสั่งซื้อผ่านทาง Authorized Test Center (ATC) ได้โดยตรง