CPA (THAILAND)

Search
Close this search box.

CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND)

CPA (THAILAND)

TOEIC® Speaking Test, Writing Test, Speaking and Writing Test

ตารางสอบ / สถานที่สอบ

                    •  ตารางสอบ :   In-House Test Schedule
                         
• สถานที่สอบ :  จัดสอบ ณ กรุงเทพฯ และเชียงใหม่

การจองสอบ

           บุคคลทั่วไปสามารถจองสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบทาง Call Center ในวันทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.
(ไม่รับจองสอบทาง Email)
                • 
ศูนย์สอบกรุงเทพฯ : 0-2260-7061, 0-2259-3990 ต่อ 101 หรือ ต่อ 603 สำหรับภาษาอังกฤษ
                •  ศูนย์สอบเชียงใหม่ : 0-5324-1273 ถึง 5

             ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผ่านทาง CPA Call Center ในวันทำการ เวลา 08.00 – 16.30 น.

           หากผู้สอบจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวระหว่างการสอบ เช่น อุปกรณ์ดามกระดูก(เฝือก) อุปกรณ์ช่วยฟัง เครื่องกระตุ้นหัวใจ Insulin Pump เก้าอี้มีล้อสำหรับผู้ป่วย (Wheelchair) เป็นต้น หรือกรณีที่ต้องการสอบด้วยวิธีเฉพาะ เช่น การสอบสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน หรือ ด้านการมองเห็น (สอบโดยใช้อักษร Braille) เป็นต้น จะต้องแจ้งศูนย์สอบฯ และจองสอบ ในวันทำการล่วงหน้าอย่างน้อย 3-8 สัปดาห์ ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-260-7061 ต่อ 101 ในวันทำการ เวลา  08.00 –16.30 น. ซึ่งทางศูนย์สอบฯ จะแจ้งข้อมูลที่จำเป็นต่อไป ข้อมูลเพิ่มเติม 

          กรณีต้องการเลื่อน หรือยกเลิกการสอบ สามารถติดต่อ CPA Call Center ในวันทำการเวลา 08.00 – 16.30 น. โดยมีเงื่อนไขการเลื่อน หรือยกเลิกการสอบ ดังนี้

ระยะเวลาการเลื่อนหรือยกเลิก
TOEIC® Speaking Test
TOEIC® Writing Test
TOEIC® Speaking and Writing Test
ล่วงหน้าก่อนวันสอบมากกว่า 10 วันปฏิทินขึ้นไป
ไม่มีค่าปรับ
ระหว่าง 1 – 10 วันปฏิทินก่อนวันสอบ หรือ ขาดสอบ
โดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า
มีค่าปรับ 2,250 บาท
มีค่าปรับ 3,500 บาท

การรายงานตัวในการสอบ

            ผู้สอบที่จองสอบ ต้องมาลงทะเบียนที่ศูนย์สอบฯ 1 ชั่วโมง ก่อนเวลารอบสอบ โดยเคาน์เตอร์เช็คอิน จะปิดให้บริการ 10 นาที ก่อนถึงเวลารอบสอบ พร้อมแสดงหลักฐานที่ต้องแสดงในวันสอบให้ครบถ้วน หากมาไม่ทันเวลาลงทะเบียนในรอบสอบนั้นๆ ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้เข้าห้องสอบ และจะมีค่าธรรมเนียม (ค่าปรับ) เต็มจำนวน  ซึ่งต้องชำระเพิ่มเติมในการสอบครั้งถัดไป

หลักฐานที่ต้องแสดงในการสอบ

            หลักฐานแสดงตนทุกประเภทที่ผู้สอบนำมาแสดง ทุกฉบับต้องเป็นฉบับจริง อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ข้อมูลและรูปถ่ายเป็นปัจจุบัน ชัดเจนไม่เลือนราง และไม่หมดอายุ โดยผู้สอบจะต้องใช้ข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) วัน-เดือน-ปีเกิด เพศ ให้ตรงตามหลักฐานแสดงตน ในการสอบครั้งนั้น

1. กรณีสอบในนามบุคคลทั่วไป

 • บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ
  ใบขับขี่สมาร์ตการ์ดไทย (บัตรแข็ง) หรือ
  หนังสือเดินทางไทย (Passport)

กรณีต้องการสอบครั้งถัดไป
ผู้สอบสามารถจองสอบครั้งถัดไปได้หลังจากที่ผลคะแนนสอบครั้งหลังสุดออกแล้ว โดยต้องมี “ระยะเว้นการสอบ” 5 วันปฏิทิน* หลังจากวันสอบ
หมายเหตุ : กรณีที่มีการสอบซ้ำภายใน “ระยะเว้นการสอบ” ครั้งที่สอบซ้ำจะถือเป็นโมฆะ โดยไม่มีการคืนค่าสอบ

1. กรณีสอบในนามบุคคลทั่วไป

(กรณีผู้สอบ มีบัตรนักศึกษา หรือ มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย)

 • กรณีผู้สอบศึกษาอยู่ในประเทศไทย
  1. หนังสือเดินทาง (Passport) และ
  2. บัตรประจำตัวนักศึกษาแบบมีรูปถ่าย หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต/นักศึกษาประเภทเต็มเวลาที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน หรืออยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย มีตราประทับ และลายเซ็น ที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน
 • กรณีผู้สอบทำงานอยู่ในประเทศไทย และ มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
  1. หนังสือเดินทาง (Passport) และ
  2. ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
    2.1 ใบอนุญาตทำงาน (ตท.11) แบบเป็นเล่มสีนํ้าเงิน หรือ
    2.2 ใบอนุญาตทำงานแบบ E-Work Permit ในรูปแบบสมาร์ตการ์ด (บัตรแข็ง) หรือ
    2.3 ใบอนุญาตทำงานแบบ Digital(D-WP) Application บนมือถือสมาร์ตโฟน  โดยใบอนุญาตทำงานประเภทนี้ ผู้สอบต้องแสดงเอกสารประกอบเพิ่มเติมให้ครบ ถ้วนทั้ง 2 รายการ ดังต่อไปนี้
   • แสดงใบอนุญาตทำงานแบบ Digital โดยการเปิดใน Application บนมือถือสมาร์ตโฟน และ
   • แสดง “ สำเนาใบอนุญาตทำงาน Digital ” จาก Application บนมือถือสมาร์ทโฟน ทั้ง 2 หน้า (หน้าแรกและหน้าหลัง) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสารโดยผู้สอบ

กรณีต้องการสอบครั้งถัดไป
ผู้สอบสามารถจองสอบครั้งถัดไปได้หลังจากที่ผลคะแนนสอบครั้งหลังสุดออกแล้ว โดยต้องมี “ระยะเว้นการสอบ” 5 วันปฏิทิน* หลังจากวันสอบ
หมายเหตุ : กรณีที่มีการสอบซ้ำภายใน “ระยะเว้นการสอบ” ครั้งที่สอบซ้ำจะถือเป็นโมฆะ โดยไม่มีการคืนค่าสอบ

2. กรณีสอบในนามบุคคลทั่วไป

(กรณีผู้สอบ ไม่มีบัตรนักศึกษา หรือ ไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย)

 • หนังสือเดินทาง (Passport)

กรณีต้องการสอบครั้งถัดไป
ผู้สอบสามารถจองสอบครั้งถัดไปได้หลังจากที่ผลคะแนนสอบครั้งหลังสุดออกแล้ว โดยต้องมี “ระยะเว้นการสอบ” 12 วันปฏิทิน* หลังจากวันสอบ
หมายเหตุ : กรณีที่มีการสอบซ้ำภายใน “ระยะเว้นการสอบ” ครั้งที่สอบซ้ำจะถือเป็นโมฆะ โดยไม่มีการคืนค่าสอบ

เอกสารเพิ่มเติม

กรณีผู้สอบต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ภายนอกร่างกาย ไม่ว่าชนิดใดก็ตาม ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวรระหว่างการสอบ

ต้องแสดงบัตรประจําตัวคนพิการ หรือ ใบรับรองแพทย์ในวันสอบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • เป็นเอกสารต้นฉบับหรือสําเนา หรือ Certification Card ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง โดยกระทรวงสาธารณสุข ที่ตรวจสอบได้ว่าเป็นเอกสารที่ออกโดยสถานพยาบาลนั้น
 • ระบุรายละเอียด หรือ สามารถเข้าใจได้ว่ามีความจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์
 • อายุการใช้งานตามใบรับรองแพทย์ระบุ กรณีไม่ระบุวันหมดอายุให้ถือว่ามีอายุการใช้งาน 2 ปี

หมายเหตุ : ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้เข้าสอบในกรณีที่ผู้สอบแสดงหลักฐานข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนด

อัตราสอบและการชำระเงิน

ประเภทการสอบ
อัตราค่าสอบ
วิธีการชำระเงิน
บุคคลทั่วไป
TOEIC® Speaking Test
2,250 บาท
ชำระผ่าน QR code ล่วงหน้าก่อนวันสอบ
TOEIC® Writing Test
TOEIC® Speaking & Writing Test
3,500 บาท
องค์กร
ตามอัตราที่ตกลงกับองค์กร
ผ่าน QR code, ชำระ ณ ศูนย์สอบฯ หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร

         หมายเหตุ :
                      •  หลังจากการจองสอบแล้ว ผู้สอบจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูลการโอนชำระค่าสอบ ภายในวันที่จองสอบ
                      •  เมื่อดำเนินการชะระค่าสอบแล้ว ผู้สอบจะต้องส่งหลักฐานการชำระเงิน ระบุข้อมูลส่วนตัว พร้อมทั้งวันสอบและเวลาสอบส่งมาที่ 
                         Email : speakingwriting_test@cpathailand.co.th
                      • เมื่อทางศูนย์สอบฯ ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินแล้ว จะส่งข้อมูลยืนบันที่นั่งสอบให้กับผู้สอบทางอีเมล
                      • หลักฐานการขำระค่าสอบ (Pay in slip) กรณีชำระค่าสอบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (* สำหรับองค์เท่านั้น)

กฎระเบียบการสอบ

 1. ผู้สอบต้องมาลงทะเบียนในวันที่จองสอบไว้ตามเวลาที่ทางศูนย์สอบฯ กำหนด พร้อมแสดงหลักฐานตามระเบียบการรายงานตัวให้ครบถ้วน หากมาไม่ทันเวลาลงทะเบียนในรอบสอบนั้นๆ หรือแสดงหลักฐานการสอบไม่สมบูรณ์ ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้เข้าสอบ และจะมีค่าธรรมเนียม (ค่าปรับ) ตามเงื่อนไขของการสอบประเภทนั้นๆ
 2. ห้าม นำอุปกรณ์ IT อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งของที่มีลักษณะเป็นอาวุธ นาฬิกาทุกชนิด ยาเวชภัณฑ์/ยาอม/หนังสือ/เอกสาร/สิ่งของ/สัมภาระทุกประเภท รวมถึงทรัพย์สินใดๆ ที่ไม่ผ่านการพิจารณาของ CPA(Thailand) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 3. ผู้สอบจะไม่สามารถเข้าสอบได้ หลังจากเวลาที่ทางศูนย์สอบฯ กำหนด
 4. ผู้สอบจะต้องนั่งสอบตามที่ผู้คุมสอบกำหนดให้เท่านั้น ไม่สามารถเลือกที่นั่งสอบด้วยตนเองได้
 5. ขณะที่อยู่ในห้องสอบ หากไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าผู้คุมสอบ ผู้สอบจะไม่สามารถออกจากห้องสอบได้ และจะต้องนั่งอยู่ประจำที่จนจบกระบวนการสอบ
 6. ไม่อนุญาตให้ขีดเขียน ทำเครื่องหมาย ขีดเส้นใต้ หรือจดโน้ตใดๆ ในข้อสอบ กระดาษคำตอบ หรือสิ่งอื่นใดในห้องสอบ
 7. ในกรณีที่พบว่า ผู้สอบมีการทุจริตหรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต รวมถึงฝ่าฝืนกฎระเบียบในห้องสอบ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะถือว่าการสอบครั้งนั้นเป็นโมฆะ ศูนย์สอบฯ จะไม่ตรวจข้อสอบและไม่คืนค่าสอบในทุกกรณี และอาจถูกระงับสิทธิ์การสอบในอนาคต
 8. ผู้สอบสามารถสอบครั้งถัดไปได้ ตามเงื่อนไขการเว้นระยะการสอบของประเภทการสอบนั้นๆ กรณีที่มีการสอบซ้ำภายใน “ระยะเว้นการสอบ” ผลสอบครั้งที่สอบซ้ำจะถือเป็นโมฆะ โดยไม่มีการคืนค่าสอบ
 9. ข้อสอบและเนื้อหาในข้อสอบเป็นลิขสิทธิ์ของ ETS การเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบและเนื้อหาในข้อสอบไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ETS เป็นลายลักษณ์อักษร ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เผยแพร่อาจถูกตัดสิทธิ์ในการสอบในอนาคตและอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
 10. ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกสัมภาษณ์ผู้สอบและระงับผลสอบในบางกรณี

             หมายเหตุ :
                          •  ศูนย์สอบฯ จัดสถานที่ไว้สำหรับวางสัมภาระ เเต่ไม่ถือเป็นการรับฝาก ทั้งนี้ทางศูนย์สอบฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สินในทุกกรณี
                          •  ศูนย์สอบฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้เข้าสอบในกรณีที่ผู้สอบไม่ยอมรับเเละไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินโยบายเเละระเบียบในห้องสอบ ตลอดจนมาตรการฯ ของศูนย์สอบฯ                                           วมถึงมีสิทธิระงับการสอบหรือผลสอบโดยไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น

การรับผลสอบ

ศูนย์สอบกรุงเทพฯ
วันรับผลและส่งออกผลสอบ ทาง EMS
14 วันปฏิทินหลังวันสอบ เวลา 14.30 – 16.30 น.
ศูนย์สอบเชียงใหม่
วันรับผลและส่งออกผลสอบ ทาง EMS
15 วันปฏิทินหลังวันสอบ เวลา 14.30 – 16.30 น.

         หมายเหตุ :

 • กรณีที่วันส่งผลสอบทางไปรษณีย์ตรงกับวันเสาร์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผลสอบจะถูกส่งออกจากศูนย์สอบฯ ในวันทำการถัดไป
 • ผู้สอบสามารถรับผลสอบตามวันเวลาที่กำหนดภายใน 90 วันหลังจากวันสอบ หากเกิน 90 วัน ผู้สอบจะต้องขอผลสอบในรูปแบบของการคัดสำเนาผลสอบ (Score Report Reprint) เท่านั้น
 • กรณีให้ส่งผลสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ศูนย์สอบฯ จะส่งผลสอบออกตามกำหนดการข้างต้น ซึ่งจะส่งถึงปลายทางเมื่อใด ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ หากผลสอบถูกตีกลับจากทางไปรษณีย์ ผู้สอบจะต้องเข้ามารับผลสอบที่ศูนย์สอบฯ ภายใน 90 วันหลังจากวันสอบเท่านั้น

              หลักฐานแสดงตนทุกประเภทที่ผู้สอบนำมาแสดง ทุกฉบับต้องเป็นฉบับจริง อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ข้อมูลและรูปถ่ายเป็นปัจจุบัน ชัดเจนไม่เลือนราง และไม่หมดอายุ โดยผู้สอบจะต้องใช้ข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ให้ตรงตามหลักฐานแสดงตนในการสอบครั้งนั้น ผู้สอบสามารถรับผลสอบได้ตามวันและเวลารับผลสอบ โดยจะต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้

กรณีมารับด้วยตนเอง

 1. บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ 
  ใบขับขี่สมาร์ตการ์ดไทย (บัตรแข็ง) หรือ 
  หนังสือเดินทางไทย (Passport)
 2. ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC (Test Registration Form) 
  กรณี เอกสารชำรุด หรือ สูญหาย ให้แสดงใบแจ้งความ (ต้นฉบับ)

กรณีให้ผู้อื่นรับแทน

 1.  เอกสารแสดงตนของผู้สอบ
  • บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ
  • ใบขับขี่สมาร์ตการ์ดไทย (บัตรแข็ง) หรือ
  • หนังสือเดินทางไทย (Passport)
 2.  เอกสารแสดงตนของผู้ดำเนินการแทน
  • บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ
  • ใบขับขี่สมาร์ตการ์ดไทย (บัตรแข็ง) หรือ
  • หนังสือเดินทางไทย (Passport)
 3. ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC (Test Registration Form)
  • กรณี เอกสารชำรุด หรือ สูญหาย ให้แสดงใบแจ้งความ (ต้นฉบับ)
 4. เอกสารการมอบฉันทะ (ต้นฉบับ) ที่ลงนามโดยผู้สอบ (รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง)
  • แบบฟอร์มการมอบฉันทะ ที่ด้านหลัง Test Registration Form (ต้นฉบับ)
  • หนังสือมอบฉันทะ หรือ หนังสือมอบอำนาจทั่วไป
  • หนังสือมอบฉันทะของ CPA(Thailand) (สามารถติดต่อรับได้ที่ศูนย์สอบฯ หรืออีเมล clientservices@cpathailand.co.th)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบที่ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้สอบที่ระบุรายละเอียดการมอบฉันทะ (ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชน พาสปอร์ตของผู้รับมอบฉันทะ วัตถุประสงค์การมอบฉันทะ และความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล)

หมายเหตุ :
               •  บัตรหรือเอกสารทุกประเภทต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ข้อมูลและรูปถ่ายเป็นปัจจุบันชัดเจนไม่เลือนราง และไม่หมดอายุ
               •  ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับผลสอบ ในกรณีที่ผู้สอบแสดงเอกสารข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนด

การเตรียมตัวสอบ

ผู้สนใจสอบ สามารถศึกษาข้อมูลเพื่อ เตรียมตัวสอบ และศึกษาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแบบทดสอบ TOEIC® Speaking & Writing ได้จาก

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเพิ่มเติม กรุณา คลิก ติดต่อสอบถามข้อมูล