CPA (THAILAND)

Search
Close this search box.

CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND)

CPA (THAILAND)

การจัดสอบสำหรับผู้ที่มีความต้องการสอบแบบพิเศษ

Disabilities and Health-related Needs

       CPA (Thailand) มีการจัดสอบให้กับผู้สอบที่มีความต้องการสอบแบบพิเศษ เช่น มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อร่างกายไม่ว่าชนิดใดก็ตาม ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร ระหว่างการสอบ เช่น อุปกรณ์ดามกระดูก(เฝือก) อุปกรณ์ช่วยฟัง เครื่องกระตุ้นหัวใจ Insulin Pump เก้าอี้มีล้อสำหรับผู้ป่วย (Wheelchair) เป็นต้น หรือ กรณีที่ผู้สอบที่ต้องการสอบด้วยวิธีเฉพาะ เช่น การสอบสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน หรือ ด้านการมองเห็น (สอบโดยใช้อักษร Braille) เป็นต้น

ตารางสอบ / สถานที่สอบ

ประเภทการสอบ / ตารางสอบ / สถานที่สอบ

ประเภทการสอบ
ตารางสอบ
TOEIC® Listening & Reading Test (Public Test)
TOEIC® Listening & Reading Test (Institutional Test)

TOEIC Bridge® Test

TOEIC® Speaking Test

TOEIC® Writing Test

TOEIC® Speaking & Writing Test
กำหนดร่วมกับ CPA (Thailand)

          •  สถานที่สอบ : จัดสอบ ณ ศูนย์สอบกรุงเทพฯ และเชียงใหม่
          * กรณีต้องการให้จัดสอบนอกสถานที่ กรุณาติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งสอบ CPA (Thailand)

การจองสอบ

           จองสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 3-8 สัปดาห์ก่อนวันที่ต้องการสอบทาง Call Center ในวันทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.30 น. (ไม่รับจองสอบทาง Email)โดยแจ้งความต้องการ และความจำเป็นในการขอการจัดสอบแบบพิเศษ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาขอจัดสอบพิเศษ ทั้งนี้ วันที่สามารถจัดสอบได้ จะเป็นการกำหนดร่วมกันระหว่างผู้สอบและ CPA (Thailand) ขึ้นอยู่กับประเภทของแบบทดสอบ (ไม่สามารถรับผู้สอบ Walk-in และ Standby ได้)

                •  ศูนย์สอบกรุงเทพฯ : 0-2260-7061, 0-2259-3990 ต่อ 101 หรือ ต่อ 603 สำหรับภาษาอังกฤษ
                •  ศูนย์สอบเชียงใหม่ : 0-5324-1273 ถึง 5

           หากผู้สอบจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวระหว่างการสอบ เช่น อุปกรณ์ดามกระดูก(เฝือก) อุปกรณ์ช่วยฟัง เครื่องกระตุ้นหัวใจ Insulin Pump เก้าอี้มีล้อสำหรับผู้ป่วย (Wheelchair) เป็นต้น หรือกรณีที่ต้องการสอบด้วยวิธีเฉพาะ เช่น การสอบสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน หรือ ด้านการมองเห็น (สอบโดยใช้อักษร Braille) เป็นต้น จะต้องแจ้งศูนย์สอบฯ และจองสอบ ในวันทำการล่วงหน้าอย่างน้อย 3-8 สัปดาห์ ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-260-7061 ต่อ 101 ในวันทำการ เวลา  08.00 –16.30 น. ซึ่งทางศูนย์สอบฯ จะแจ้งข้อมูลที่จำเป็นต่อไป ข้อมูลเพิ่มเติม 

             กรณีต้องการเลื่อนหรือยกเลิกการสอบ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันสอบ ในวันทำการ เวลา 08.00 – 16.30 น. ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์การเลื่อนหรือยกเลิกการสอบภายในวันที่สอบหรือหลังวันสอบ จะมีค่าธรรมเนียม (ค่าปรับ)ตามประเภทของแบบทดสอบ ซึ่งต้องชำระเพิ่มเติมในการสอบครั้งถัดไป

ผู้สอบจะสามารถจองสอบครั้งต่อไปได้หลังจากที่ผลคะแนนสอบครั้งล่าสุดออกแล้ว โดยมีระยะเว้นการสอบดังนี้

ประเภทผู้สอบ
ระยะเว้นการสอบสำหรับการสอบครั้งถัดไป
1. สำหรับผู้สอบที่ถือสัญชาติไทย
ระยะเว้นการสอบ ” 3 วันปฏิทิน ” หลังจากวันสอบ
2. สำหรับผู้สอบที่มิได้ถือสัญชาติไทย กรณีผู้สอบมี

– ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
– บัตรนักศึกษา
– หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต/นักศึกษาประเภทเต็มเวลาที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน หรืออยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยมีตราประทับ และลายเซ็นที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน

ระยะเว้นการสอบ ” 3 วันปฏิทิน ” หลังจากวันสอบ
3. ผู้สอบที่มิได้ถือสัญชาติไทย ที่ไม่มีบัตรนักศึกษา หรือ ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ในประเทศไทย
ระยะเว้นการสอบ ” 12 วันปฏิทิน “หลังจากวันสอบ

หมายเหตุ : กรณีที่มีการสอบซ้ำภายใน “ระยะเว้นการสอบ” ครั้งที่สอบซ้ำจะถือเป็นโมฆะ โดยไม่มีการคืนค่าสอบ

การรายงานตัวในการสอบ

            ผู้สอบที่จองสอบ ต้องมาลงทะเบียนที่ศูนย์สอบฯ 1 ชั่วโมง ก่อนเวลารอบสอบ โดยเคาน์เตอร์เช็คอิน จะปิดให้บริการ 10 นาที ก่อนถึงเวลารอบสอบ พร้อมแสดงหลักฐานที่ต้องแสดงในวันสอบให้ครบถ้วน หากมาไม่ทันเวลาลงทะเบียนในรอบสอบนั้นๆ ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้เข้าห้องสอบ และจะมีค่าธรรมเนียม (ค่าปรับ) จำนวน 500 บาท  ซึ่งต้องชำระเพิ่มเติมในการสอบครั้งถัดไป

หลักฐานที่ต้องแสดงในการสอบ

            หลักฐานแสดงตนทุกประเภทที่ผู้สอบนำมาแสดง ทุกฉบับต้องเป็นฉบับจริง อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ข้อมูลและรูปถ่ายเป็นปัจจุบัน ชัดเจนไม่เลือนราง และไม่หมดอายุ โดยผู้สอบจะต้องใช้ข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) วัน-เดือน-ปีเกิด เพศ ให้ตรงตามหลักฐานแสดงตน ในการสอบครั้งนั้น

1. กรณีสอบในนามบุคคลทั่วไป

 • บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ 
  ใบขับขี่สมาร์ตการ์ดไทย (บัตรแข็ง) หรือ 
  หนังสือเดินทางไทย (Passport)

2. กรณีสอบในนามองค์กร และสถาบันการศึกษา ที่ลงนาม LOA กับ CPA (Thailand)

 1. บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ
  ใบขับขี่สมาร์ตการ์ดไทย (บัตรแข็ง) หรือ
  หนังสือเดินทางไทย (Passport) และ
 2. บัตรประจำตัวพนักงานขององค์กรที่ใช้สิทธิ์สอบแบบมีรูปถ่าย หรือ
  บัตรประจำตัวนักศึกษาแบบมีรูปถ่าย

กรณีต้องการสอบครั้งถัดไป
ผู้สอบสามารถจองสอบครั้งถัดไปได้หลังจากที่ผลคะแนนสอบครั้งหลังสุดออกแล้ว โดยต้องมี “ระยะเว้นการสอบ” 3 วันปฏิทิน* หลังจากวันสอบ
หมายเหตุ : กรณีที่มีการสอบซ้ำภายใน “ระยะเว้นการสอบ” ครั้งที่สอบซ้ำจะถือเป็นโมฆะ โดยไม่มีการคืนค่าสอบ

1. กรณีสอบในนามบุคคลทั่วไป หรือ ในนามองค์กร และสถาบันการศึกษาที่ลงนาม LOA กับ CPA (Thailand)

(กรณีผู้สอบ มีบัตรนักศึกษา หรือ มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย)

 • กรณีผู้สอบศึกษาอยู่ในประเทศไทย
  1. หนังสือเดินทาง (Passport) และ
  2. บัตรประจำตัวนักศึกษาแบบมีรูปถ่าย หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต/นักศึกษาประเภทเต็มเวลาที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน หรืออยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย มีตราประทับ และลายเซ็น ที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน และ
  3. Voucher หรือ Coupon (ถ้ามี)
 • กรณีผู้สอบทำงานอยู่ในประเทศไทย และ มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
  1. หนังสือเดินทาง (Passport) และ
  2. บัตรประจำตัวพนักงานขององค์กรที่ใช้สิทธิ์สอบแบบมีรูปถ่าย (กรณีใช้สิทธิ์สอบในนามองค์กร) และ
  3. Voucher หรือ Coupon (ถ้ามี) และ
  4. ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
    4.1 ใบอนุญาตทำงาน (ตท.11) แบบเป็นเล่มสีนํ้าเงิน หรือ
    4.2 ใบอนุญาตทำงานแบบ E-Work Permit ในรูปแบบสมาร์ตการ์ด (บัตรแข็ง) หรือ
    4.3 ใบอนุญาตทำงานแบบ Digital(D-WP) Application บนมือถือสมาร์ตโฟน  โดยใบอนุญาตทำงานประเภทนี้ ผู้สอบต้องแสดงเอกสารประกอบเพิ่มเติมให้ครบ ถ้วนทั้ง 2 รายการ ดังต่อไปนี้
   • แสดงใบอนุญาตทำงานแบบ Digital โดยการเปิดใน Application บนมือถือสมาร์ตโฟน และ
   • แสดง “ สำเนาใบอนุญาตทำงาน Digital ” จาก Application บนมือถือสมาร์ทโฟน ทั้ง 2 หน้า (หน้าแรกและหน้าหลัง) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสารโดยผู้สอบ

กรณีต้องการสอบครั้งถัดไป
ผู้สอบสามารถจองสอบครั้งถัดไปได้หลังจากที่ผลคะแนนสอบครั้งหลังสุดออกแล้ว โดยต้องมี “ระยะเว้นการสอบ” 3 วันปฏิทิน* หลังจากวันสอบ
หมายเหตุ : กรณีที่มีการสอบซ้ำภายใน “ระยะเว้นการสอบ” ครั้งที่สอบซ้ำจะถือเป็นโมฆะ โดยไม่มีการคืนค่าสอบ

2. กรณีสอบในนามบุคคลทั่วไป หรือ ในนามองค์กร และสถาบันการศึกษาที่ลงนาม LOA กับ CPA (Thailand)

(กรณีผู้สอบ ไม่มีบัตรนักศึกษา หรือ ไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย)

 • หนังสือเดินทาง (Passport)

กรณีต้องการสอบครั้งถัดไป
ผู้สอบสามารถจองสอบครั้งถัดไปได้หลังจากที่ผลคะแนนสอบครั้งหลังสุดออกแล้ว โดยต้องมี “ระยะเว้นการสอบ” 12 วันปฏิทิน* หลังจากวันสอบ
หมายเหตุ : กรณีที่มีการสอบซ้ำภายใน “ระยะเว้นการสอบ” ครั้งที่สอบซ้ำจะถือเป็นโมฆะ โดยไม่มีการคืนค่าสอบ

เอกสารเพิ่มเติม

กรณีผู้สอบต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ภายนอกร่างกาย ไม่ว่าชนิดใดก็ตาม ทั้งแบบชั่วคราว หรือถาวรระหว่างการสอบ

ต้องแสดงบัตรประจําตัวคนพิการ หรือ ใบรับรองแพทย์ในวันสอบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • เป็นเอกสารต้นฉบับหรือสําเนา หรือ Certification Card ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง โดยกระทรวงสาธารณสุข ที่ตรวจสอบได้ว่าเป็นเอกสารที่ออกโดยสถานพยาบาลนั้น
 • ระบุรายละเอียด หรือ สามารถเข้าใจได้ว่ามีความจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์
 • อายุการใช้งานตามใบรับรองแพทย์ระบุ กรณีไม่ระบุวันหมดอายุให้ถือว่ามีอายุการใช้งาน 2 ปี

หมายเหตุ : ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้เข้าสอบในกรณีที่ผู้สอบแสดงหลักฐานข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนด

อัตราสอบและการชำระเงิน

อัตราสอบเฉพาะกรณีที่สอบรวมกับห้องปกติ

ประเภทการสอบ
อัตราสอบ (บาท) สอบในนามบุคคลธรรมดา
TOEIC® Listening & Reading Test (Institutional Test)
1,800
TOEIC® Listening & Reading Test (Public Test)
2,000
TOEIC Bridge® Test
1,800
TOEIC® Speaking Test
2,250
TOEIC® Writing Test
2,250
TOEIC® Speaking & Writing Test
3,500

หมายเหตุ: CPA (Thailand) สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอัตราสอบเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้กรณีที่พิจารณาว่าจำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง จะมีค่าดำเนินการเพิ่มเติม 1,000 บาท

วิธีการชำระเงิน ตามระเบียบ และเงื่อนไขของแบบทดสอบ

กฎระเบียบการสอบ

 1. ผู้สอบต้องมาลงทะเบียนในวันที่จองสอบไว้ตามเวลาที่ทางศูนย์สอบฯ กำหนด พร้อมแสดงหลักฐานตามระเบียบการรายงานตัวให้ครบถ้วน หากมาไม่ทันเวลาลงทะเบียนในรอบสอบนั้นๆ หรือแสดงหลักฐานการสอบไม่สมบูรณ์ ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้เข้าสอบ และจะมีค่าธรรมเนียม (ค่าปรับ) ตามเงื่อนไขของการสอบประเภทนั้นๆ
 2. ห้าม นำอุปกรณ์ IT อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งของที่มีลักษณะเป็นอาวุธ นาฬิกาทุกชนิด ยาเวชภัณฑ์/ยาอม หนังสือ/เอกสาร สิ่งของ/สัมภาระทุกประเภท รวมถึงทรัพย์สินใดๆ ที่ไม่ผ่านการพิจารณาของ CPA(Thailand) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 3. ผู้สอบจะไม่สามารถเข้าสอบได้ หลังจากเวลาที่ทางศูนย์สอบฯ กำหนด
 4. ผู้สอบจะต้องนั่งสอบตามที่ผู้คุมสอบกำหนดให้เท่านั้น ไม่สามารถเลือกที่นั่งสอบด้วยตนเองได้
 5. ขณะที่อยู่ในห้องสอบ หากไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าผู้คุมสอบ ผู้สอบจะไม่สามารถออกจากห้องสอบได้ และจะต้องนั่งอยู่ประจำที่จนจบกระบวนการสอบ
 6. ไม่อนุญาตให้ขีดเขียน ทำเครื่องหมาย ขีดเส้นใต้ หรือจดโน้ตใดๆ ในข้อสอบ กระดาษคำตอบ หรือสิ่งอื่นใดในห้องสอบ
 7. ในกรณีที่พบว่า ผู้สอบมีการทุจริตหรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต รวมถึงฝ่าฝืนกฎระเบียบในห้องสอบ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะถือว่าการสอบครั้งนั้นเป็นโมฆะ ศูนย์สอบฯ จะไม่ตรวจข้อสอบและไม่คืนค่าสอบในทุกกรณี และอาจถูกระงับสิทธิ์การสอบในอนาคต
 8. ผู้สอบสามารถสอบครั้งถัดไปได้ ตามเงื่อนไขการเว้นระยะการสอบของประเภทการสอบนั้นๆ กรณีที่มีการสอบซ้ำภายใน “ระยะเว้นการสอบ” ผลสอบครั้งที่สอบซ้ำจะถือเป็นโมฆะ โดยไม่มีการคืนค่าสอบ
 9. ข้อสอบและเนื้อหาในข้อสอบเป็นลิขสิทธิ์ของ ETS การเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบและเนื้อหาในข้อสอบไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ETS เป็นลายลักษณ์อักษร ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เผยแพร่อาจถูกตัดสิทธิ์ในการสอบในอนาคตและอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
 10. ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกสัมภาษณ์ผู้สอบและระงับผลสอบในบางกรณี

         หมายเหตุ :
                      •  ศูนย์สอบฯ จัดสถานที่ไว้สำหรับวางสัมภาระ เเต่ไม่ถือเป็นการรับฝาก ทั้งนี้ทางศูนย์สอบฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สินในทุกกรณี
                      •  ศูนย์สอบฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้เข้าสอบในกรณีที่ผู้สอบไม่ยอมรับเเละไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินโยบายเเละระเบียบในห้องสอบ ตลอดจนมาตรการฯ ของศูนย์สอบฯ                           วมถึงมีสิทธิระงับการสอบหรือผลสอบโดยไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น

การรับผลสอบ

            ผู้สอบสามารถเลือกวิธีรับผลสอบได้ในวันสอบก่อนเข้าห้องสอบ (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีรับผลสอบได้หลังจากที่เข้าห้องสอบแล้ว) กรณีที่ผู้สอบเลือกวิธีรับผลสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จะมีค่าธรรมเนียมตามประเภทของการสอบ (จ่ายเป็นเงินสดในวันสอบเท่านั้น) 

ศูนย์สอบกรุงเทพฯ

วันรับผลและส่งผลสอบทางไปรษณีย์ (EMS)
ตามเงื่อนไขของประเภทแบบทดสอบ

ศูนย์สอบเชียงใหม่

วันรับผลและส่งผลสอบทางไปรษณีย์ (EMS)
ตามเงื่อนไขของประเภทแบบทดสอบ

        หมายเหตุ :

 • กรณีรับผลสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จะมีค่าธรรมเนียมตามประเภทของการสอบ (จ่ายเป็นเงินสดในวันสอบเท่านั้น)
 • กรณีที่วันส่งผลสอบทางไปรษณีย์ตรงกับวันเสาร์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผลสอบจะถูกส่งออกจากศูนย์สอบฯ ในวันทำการถัดไป
 • ผู้สอบสามารถรับผลสอบตามวันเวลาที่กำหนดภายใน 90 วันหลังจากวันสอบ หากเกิน 90 วัน ผู้สอบจะต้องขอผลสอบในรูปแบบของการคัดสำเนาผลสอบ (Score Report Reprint) เท่านั้น
 • กรณีให้ส่งผลสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ศูนย์สอบฯ จะส่งผลสอบออกตามกำหนดการข้างต้น ซึ่งจะส่งถึงปลายทางเมื่อใด ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ หากผลสอบถูกตีกลับจากทางไปรษณีย์ ผู้สอบจะต้องเข้ามารับผลสอบที่ศูนย์สอบฯ ภายใน 90 วันหลังจากวันสอบเท่านั้น

              หลักฐานแสดงตนทุกประเภทที่ผู้สอบนำมาแสดง ทุกฉบับต้องเป็นฉบับจริง อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ข้อมูลและรูปถ่ายเป็นปัจจุบัน ชัดเจนไม่เลือนราง และไม่หมดอายุ โดยผู้สอบจะต้องใช้ข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ให้ตรงตามหลักฐานแสดงตนในการสอบครั้งนั้น ผู้สอบสามารถรับผลสอบได้ตามวันและเวลารับผลสอบ โดยจะต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้

กรณีมารับด้วยตนเอง

 1. บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ 
  ใบขับขี่สมาร์ตการ์ดไทย (บัตรแข็ง) หรือ 
  หนังสือเดินทางไทย (Passport)
 2. ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC (Test Registration Form) 
  กรณี เอกสารชำรุด หรือ สูญหาย ให้แสดงใบแจ้งความ (ต้นฉบับ)

กรณีให้ผู้อื่นรับแทน

 1.  เอกสารแสดงตนของผู้สอบ
  • บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ
  • ใบขับขี่สมาร์ตการ์ดไทย (บัตรแข็ง) หรือ
  • หนังสือเดินทางไทย (Passport) 
 2.  เอกสารแสดงตนของผู้ดำเนินการแทน
  • บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ
  • ใบขับขี่สมาร์ตการ์ดไทย (บัตรแข็ง) หรือ
  • หนังสือเดินทางไทย (Passport) 
 3. ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC (Test Registration Form)
  • กรณี เอกสารชำรุด หรือ สูญหาย ให้แสดงใบแจ้งความ (ต้นฉบับ)
 4. เอกสารการมอบฉันทะ (ต้นฉบับ) ที่ลงนามโดยผู้สอบ (รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง)
  • แบบฟอร์มการมอบฉันทะ ที่ด้านหลัง Test Registration Form (ต้นฉบับ)
  • หนังสือมอบฉันทะ หรือ หนังสือมอบอำนาจทั่วไป
  • หนังสือมอบฉันทะของ CPA(Thailand) (สามารถติดต่อรับได้ที่ศูนย์สอบฯ หรืออีเมล clientservices@cpathailand.co.th)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบที่ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้สอบที่ระบุรายละเอียดการมอบฉันทะ (ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชน พาสปอร์ตของผู้รับมอบฉันทะ วัตถุประสงค์การมอบฉันทะ และความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล)

หมายเหตุ :
               •  บัตรหรือเอกสารทุกประเภทต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ข้อมูลและรูปถ่ายเป็นปัจจุบันชัดเจนไม่เลือนราง และไม่หมดอายุ
               •  ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับผลสอบ ในกรณีที่ผู้สอบแสดงเอกสารข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนด

การเตรียมตัวสอบ

ผู้สนใจสอบ สามารถศึกษาข้อมูลเพื่อ เตรียมตัวสอบ และศึกษาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแบบทดสอบ TOEIC ® Listening & Reading Test (Institutional Test) ได้จาก

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเพิ่มเติม กรุณา คลิก ติดต่อสอบถามข้อมูล