CPA (THAILAND)

Search
Close this search box.

CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND)

CPA (THAILAND)

B3.7 TOEIC S&W FAQ

TOEIC® Speaking & Writing FAQ

TOEIC® Listening & Reading FAQ

TOEIC® Listening & Reading FAQ

TOEIC® Listening & Reading Info for Test Takers

Information for test takers

CPA (Thailand) เปิดบริการจัดสอบให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ และต้องการนำผลคะแนนไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น สมัครงาน สมัครเข้าศึกษาต่อ ยื่นประกอบการรับค่าตอบแทนด้านภาษา เป็นต้น

ประกาศรับสมัครงานที่ใช้ผลคะแนน TOEIC®

TOEIC® Listening & Reading ในประเทศไทยมีการจัดสอบอยู่ 2 รูปแบบ ผู้สอบสามารถศึกษาประเภทการสอบ และเลือกประเภทการสอบที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ ดังนี้

ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ กับองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทย

เลือกสอบแบบทดสอบ TOEIC® Listening & Reading Institutional Test

ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ กับองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

เลือกสอบแบบทดสอบ TOEIC® Listening & Reading Public Test

ผู้สอบสามารถศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบได้ด้วยตนเอง ดังนี้

TOEIC® Listening & Reading Disability Accommodations

Disability Accommodations

CPA (Thailand) ให้บริการจัดสอบสำหรับผู้สอบที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ระหว่างการสอบ ดังนี้

 
  • ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ระหว่างการสอบ เช่น เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ เครื่องฉีดอินซูลิน หรือเครื่องช่วยฟัง เป็นต้น เข้าสอบร่วมกับ ผู้สอบทั่วไปโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ผู้สอบที่มีความประสงค์จะสำรองที่นั่งสอบสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

แจ้งความประสงค์มายังศูนย์สอบฯ และจองสอบ ในวันทำการล่วงหน้าอย่างน้อย 3-8 สัปดาห์ ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-260-7061 ต่อ 101 ในวันทำการ เวลา  08.00 –16.30 น. ซึ่งทางศูนย์สอบฯ จะแจ้งข้อมูลที่จำเป็นต่อไป ข้อมูลเพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ 2

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสำรองที่นั่งสอบจะติดต่อกลับ เพื่อแจ้งผลการพิจารณาเอกสาร ภายใน 10 วันปฏิทินนับจากวันที่ได้รับเอกสาร

ขั้นตอนที่ 3

หลังจากตรวจสอบ และอนุมัติเอกสารเรียบร้อย ผู้สอบสามารถสำรองสอบผ่านทาง Call Center ได้ตามกระบวนการปกติ ในรอบว่างตามตารางสอบของ CPA (Thailand)

TOEIC® Listening & Reading Preparation & Development

TOEIC® Listening & Reading Preparation & Development

CPA (Thailand) มีบริการต่าง ๆ สำหรับผู้ที่สนใจสอบ TOEIC® Listening & Reading สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ รวมถึงองค์กร หรือสถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะใช้ แบบทดสอบ TOEIC® เป็นเครื่องมือในการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ดังนี้

Examinee Handbook

TOEIC® official Learning & preparation Course (OLPC)

โปรแกรมเรียนด้วยตนเองออนไลน์ TOEIC® Official Learning & Preparation Course (OLPC) เป็นโปรแกรมสำหรับเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ใช้งานได้ในหลากหลายอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ตามระดับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษดังนี้

TOEIC OLPC
Levels of difficulty
TOEIC Score
Module 1
High Beginner to Low Intermediate
Below 550
Module 2
Mid to Upper Intermediate
550-785
Module 3
Upper Intermediate to Advanced
Above 785

Propell® Teacher Workshops

Propell® Teacher Workshops คือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจในความหมายของคะแนนสอบ TOEIC® สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร ทั้งในองค์กร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยวิทยากรจากสถาบัน ETS ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมผู้สอนภาษาอังกฤษให้สามารถพัฒนา และจัดเตรียมแผนการสอนที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนได้ รวมถึงเพิ่มสมิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมในการสอบแบบทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน เช่น TOEIC® และ TOEIC Bridge®

Gallery

TOEIC® Listening & Reading Info for Score users

information for score users

CPA (Thailand) เปิดบริการจัดสอบในนามองค์กรให้กับองค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ที่มีการพิจารณาใช้งานผลคะแนน TOEIC® Listening & Reading ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น สมัครงาน สมัครเข้าศึกษาต่อ ยื่นประกอบการรับค่าตอบแทนด้านภาษา เป็นต้น

องค์กร หรือหน่วยงานที่สนใจจัดสอบ ให้กับพนักงาน หรือผู้สมัคร

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

สถาบันการศึกษาที่สนใจจัดสอบ ให้กับบุคลากร นักเรียน นิสิต/นักศึกษา

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเตรียมตัวสอบ

Testing Program

TOEIC® Listening & Reading Testing Program

CPA (Thailand) ให้บริการจัดสอบ TOEIC® Listening & Reading สำหรับบุคคลทั่วไป และผู้สอบในนามองค์กรหรือสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีการจัดสอบ 2 รูปแบบตามวัตถุประสงค์การนำผลคะแนน ไปใช้งาน

cpa-o1

Institutional Program

สำหรับผู้สอบที่ต้องการนำผลคะแนนสอบยื่นใช้งานกับ องค์กร สถาบัน หรือหน่วยงานภายในประเทศไทย โดย เปิดสอบทุกวันจันทร์-เสาร์ ตามตารางที่ CPA (Thailand) กำหนด

TOEIC® Listening & Reading Test Format and Score Scale Clients & Uses

TOEIC® LISTENING & READING USES

แบบทดสอบ TOEIC® Listening & Reading ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนในหลากหลายธุรกิจมากกว่า 14,000 องค์กรใน 160 ประเทศทั่วโลก

องค์กรชั้นนำทั่วโลกที่ใช้แบบทดสอบ TOEIC®

จากความต้องการด้านทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษ ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคการศึกษา และในตลาดแรงงานไทย การกำหนดผลคะแนนตามความต้องการด้านทักษะภาษาอังกฤษจึงมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้สอบจำเป็นต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองอยู่เสมอ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และมีโอกาสที่ดีในการทำงาน

การใช้งานภาคองค์กร (Corporate Uses)

ในประเทศไทยมีองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ให้ความไว้วางใจใช้ผลคะแนน TOEIC® Listening & Reading ในหลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น

ใช้เป็น…
เกณฑ์การรับสมัครงาน (Recruitment)
เกณฑ์การให้ค่าตอบแทนด้านภาษา (Language Incentive)
เกณฑ์สำหรับเลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่งงาน (Promotion)
เกณฑ์คัดเลือกเพื่อไปดูงาน หรือประจำการที่ต่างประเทศ (Oversea Posting)
เกณฑ์แบ่งกลุ่มฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หรือเกณฑ์คัดเลือกเข้าฝึกอบรมเป็นภาษาอังกฤษ (Training)

การใช้งานภาคการศึกษา (Educational Uses)

ปัจจุบันองค์กร และหน่วยงานภาครัฐบาลในประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ ของภาคการศึกษาของไทย และมีการออกนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ด้านภาษาอังกฤษ โดยกำหนดเกณฑ์เทียบเคียงตามมาตรฐานสากลด้านภาษา Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐบาล และเอกชน จึงให้ความไว้วางใจใช้แบบทดสอบ TOEIC® Listening & Reading ในหลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น

ใช้เป็น…
เกณฑ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (Entrance)
เกณฑ์จบการศึกษา (Graduation)
เกณฑ์แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามทักษะ (Placement)
เกณฑ์ให้ทุนการศึกษา (Scholarship)

TOEIC® Listening & Reading Test Overview

TOEIC® Listening & Reading Test Overview

TOEIC® Listening & Reading เป็นแบบทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ใช้ทดสอบทักษะที่เป็น Receptive Skills หรือทักษะในการรับสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง และการอ่าน สามารถใช้ทดสอบผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้ได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา

แบบทดสอบ TOEIC® Listening & Reading เป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย มีการใช้งานทั่วโลกในปริมาณมากกว่า 7 ล้านคนต่อปี โดยมีการควบคุมมาตรฐานการจัดสอบมีระบบการ รักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้มงวดสูง รวมถึงการวัดผลที่แม่นยำและเที่ยงตรง ผลคะแนน TOEIC® จึงมีความเป็นมาตรฐานสูง ได้รับความเชื่อถือ และยอมรับในระดับสากล

ผลคะแนน TOEIC® Listening & Reading สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลด้านภาษา Common European Framework of Reference for Languages หรือ CEFR ได้ตั้งแต่ระดับ A1 ถึง C1 แยกตามทักษะการฟัง และทักษะการอ่าน การเทียบเคียงมีงานวิจัยเชิงวิชาการในระดับสากลรองรับ สามารถตรวจสอบและเชื่อถือได้

CEFR Levels
(Common European
Framework of Reference)

แบบทดสอบ TOEIC® Listening & Reading ได้รับการยอมรับและถูกพิจารณาใช้ผลคะแนนอย่างแพร่หลายในประเทศไทยมากว่า 30 ปี ปัจจุบันองค์กรและสถาบันการศึกษาในประเทศไทยกว่า 700 แห่งเลือกใช้ ผลคะแนน TOEIC® Listening & Reading เป็นเกณฑ์ในการวัดและประเมินระดับสมิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ ของบุคลากรและนักศึกษา ในหลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น

  • ภาคองค์กร ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น การพิจารณาเข้าทำงาน เลื่อนตำแหน่งงาน ปรับเงินเดือน ให้ค่าภาษา เป็นต้น
  •  ภาคการศึกษา ใช้เป็นเกณฑ์ หรือใช้ประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เช่น การพิจารณาจบการศึกษา การสอบเข้า การประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อนำไปวางแผนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น รวมถึงการใช้เป็นเกณฑ์สำหรับบุคลากร เช่น เกณฑ์ในการรับสมัครงาน การเลื่อนตำแหน่งงาน หรือการดูงานต่างประเทศ เป็นต้น

ผลคะแนน TOEIC® Listening & Reading

ตัวอย่างการใช้งานผลคะแนน TOEIC®

ข้อมูลการเทียบเคียงผลคะแนน TOEIC® กับมาตรฐาน CEFR

สนใจสอบ TOEIC® Listening & Reading

TOEIC® Listening & Reading Test Format and Score Scale

Test Format / Score Scale

Test Format

TOEIC® Listening & Reading เป็นแบบทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ใช้ทดสอบทักษะที่เป็น Receptive Skills หรือทักษะการรับรู้ ได้แก่ ทักษะการฟัง และการอ่าน สามารถใช้ทดสอบผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้ได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา

การทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ใช้การฝนระบายบนกระดาษคำตอบ (Paper & Pencil) มีทั้งหมด 200 ข้อ แบ่งเป็นส่วนการฟัง 100 ข้อ และการอ่าน 100 ข้อ ใช้เวลาในการทำแบบทดสอบทั้งสิ้น 120 นาที แบ่งเป็นเวลาในส่วนทดสอบการฟัง 45 นาที และเวลาในส่วนการทดสอบการอ่าน 75 นาที แบ่งเป็นแบบทดสอบการฟัง 100 ข้อ และการอ่าน 100 ข้อ ประกอบด้วย

TOEIC® LISTENING SECTION
ส่วนที่
แบบทดสอบการฟัง 100 ข้อ
1.
รูปภาพ : 6 ข้อ
2.
คำถาม – คำตอบ : 25 ข้อ
3.
บทสนทนา: 39 ข้อ บทสนทนาล: 3 ข้อ (ทั้งหมด 13 บทสนทนา)
4.
บทพูด: 30 ข้อ บทพูดละ 3 ข้อ (ทั้งหมด 10 บทสนทนา)
TOEIC® READING SECTION
ส่วนที่
แบบทดสอบการอ่าน 100 ข้อ
5.
การเติมประโยคให้สมบรูณ์ : 30 ข้อ
6.
การเติมข้อความให้สมบรูณ์ : 16 ข้อ
7.
การอ่านแบบข้อความความเดี่ยว 29 ข้อ ข้อความละ 2-4 คำถาม (ทั้งหมด 10 บทความ)
8.
การอ่านแบบหลายข้อความ มากกว่า 1 ข้อความ 25 ข้อ ชุดข้อความละ 5 ข้อ (ชุดละ 2-3 ข้อความ ทั้งหมด 5 ชุด)

Score Scale

ผลคะแนน TOEIC® เต็ม 990 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ คะแนนทักษะการฟัง (Listening Score) คะแนนเต็ม 495 คะแนน และคะแนนทักษะการอ่าน (Reading Score) คะแนนเต็ม 495 คะแนน 

ผลคะแนน TOEIC® แต่ละช่วงสามารถแปรเป็นคำอธิบายผลคะแนน (Score Descriptors) ที่แสดงระดับสมิทธิภาพ ระดับทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบ โดยมีงานวิจัยทางวิชาการรองรับ สามารถเชื่อถือได้

คำอธิบายผลคะแนน (Score Descriptors) ของแต่ละช่วงนี้ มีประโยชน์ในการทำให้ทราบระดับทักษะในการใช้ภาษาของผู้สอบ รวมถึงเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ