CPA (THAILAND)

Search
Close this search box.

CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND)

CPA (THAILAND)

TOEIC® Listening & Reading Info for Test Takers

Information for test takers

CPA (Thailand) เปิดบริการจัดสอบให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ และต้องการนำผลคะแนนไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น สมัครงาน สมัครเข้าศึกษาต่อ ยื่นประกอบการรับค่าตอบแทนด้านภาษา เป็นต้น

ประกาศรับสมัครงานที่ใช้ผลคะแนน TOEIC®

TOEIC® Listening & Reading ในประเทศไทยมีการจัดสอบอยู่ 2 รูปแบบ ผู้สอบสามารถศึกษาประเภทการสอบ และเลือกประเภทการสอบที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ ดังนี้

ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ กับองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทย

เลือกสอบแบบทดสอบ TOEIC® Listening & Reading Institutional Test

ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ กับองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

เลือกสอบแบบทดสอบ TOEIC® Listening & Reading Public Test

ผู้สอบสามารถศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบได้ด้วยตนเอง ดังนี้