CPA (THAILAND)

Search
Close this search box.

CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND)

CPA (THAILAND)

TOEIC® Listening & Reading Test (Institutional Test)

In – House

วันสอบ / เวลาสอบ

การจองสอบ

การรายงานตัวในวันสอบ

หลักฐานที่ต้องแสดงในวันสอบ

อัตราสอบและการชำระเงิน

กฎระเบียบการสอบ

การรับผลสอบ

การเตรียมตัวสอบ

การจองสอบ

จองสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันสอบทาง Call Center ระหว่าง วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08:00 – 16:30 น. (ไม่รับจองสอบทาง Email)
ศูนย์สอบกรุงเทพฯ : 0 2260 7061, 0 2259 3990 ต่อ 101 หรือ ต่อ 603 สำหรับภาษาอังกฤษ
ศูนย์สอบเชียงใหม่ : 0 5324 1273 ถึง 5

การเลื่อนหรือยกเลิกการสอบ

กรณีต้องการเลื่อนหรือยกเลิกการสอบ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันสอบ ระหว่างวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08:00 – 16:30 น.ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ การเลื่อนหรือยกเลิกการสอบภายใน วันที่สอบหรือหลังวันสอบ จะมีค่าธรรมเนียม (ค่าปรับ) จำนวน 500 บาท ซึ่งต้องชำระเพิ่มเติมในการสอบครั้งถัดไป

การรายงานตัวในวันสอบ

ผู้สอบที่จองสอบ ต้องมาลงทะเบียนที่ศูนย์สอบ 1 ชั่วโมง ก่อนเวลารอบสอบ โดยเคาน์เตอร์เช็คอิน จะปิดให้บริการ 10 นาที ก่อนถึงเวลารอบสอบ พร้อมแสดงหลักฐานที่ต้องแสดงในวันสอบให้ครบถ้วน หากมาไม่ทันเวลาลงทะเบียนในรอบสอบนั้นๆ ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้เข้าห้องสอบ และจะมีค่าธรรมเนียม (ค่าปรับ) จำนวน 500 บาท ซึ่งต้องชำระเพิ่มเติมในการสอบครั้งถัดไป

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ฝ่ายอาคารและศูนย์สอบฯ มีการตรวจคัดกรองเบื้องต้น โดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้สอบจะต้องมีอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และจะต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา ศูนย์สอบฯ ได้ยกเลิกพื้นที่นั่งรอ และจะอนุญาตให้เฉพาะผู้สอบเข้าบริเวณศูนย์สอบฯ ตามเวลาของรอบสอบเท่านั้น

หลักฐานที่ต้องแสดงในวันสอบ

หลักฐานแสดงตนทุกประเภทที่ผู้สอบนำมาแสดงทุกฉบับต้องเป็นฉบับจริง อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ข้อมูลและรูปถ่ายเป็นปัจจุบัน ชัดเจนไม่เลือนราง และไม่หมดอายุ โดยผู้สอบจะต้องใช้ข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) วัน-เดือน-ปีเกิด เพศ ให้ตรงตามหลักฐานแสดงตน ในการสอบครั้งนั้น

Template is not defined.

อัตราสอบและการชำระเงิน

ประเภทการสอบ
อัตราสอบ
วิธีการชำระเงิน
บุคคลทั่วไป
1,800 บาท
ชำระด้วยเงินสด/บัตรเครดิต/
QR code ในวันสอบ
องค์กร หรือ สถาบันการศึกษา
ตามอัตราที่ตกลง กับองค์กร /
สถาบันการศึกษา
ตามอัตราที่ตกลง
กับองค์กร/สถาบันการศึกษา
(ชำระในวันสอบ/เรียกเก็บจากองค์กร)

กฎระเบียบการสอบ

1. ผู้สอบจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของการสอบอย่างเคร่งครัด
2. ผู้สอบจะต้องให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 อย่างเคร่งครัด
3. ผู้สอบจะต้องนำหลักฐานตามประเภทการสอบ พร้อมกับใบลงทะเบียนสอบที่จะได้รับหลังจากที่ชำระค่าสอบและลงทะเบียนสอบแล้ว มาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ
4. ห้ามนำสิ่งของและสัมภาระ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โลหะทุกชนิด สิ่งของที่มีลักษณะเป็นอาวุธ สิ่งเสพติด และยาเวชภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์สื่อสาร นาฬิกาทุกชนิด USB กล่องแว่น เครื่องเขียน กุญแจทุก ประเภท บุหรี่ ไฟแช็ค ลูกอม รวมถึงทรัพย์สินใดๆ ที่ไม่ผ่านการพิจารณาเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
5. ผู้สอบจะต้องนั่งสอบตามที่ผู้คุมสอบกำหนดให้เท่านั้น ไม่สามารถเลือกที่นั่งสอบด้วยตนเอง
6. ผู้สอบจะไม่สามารถเข้าสอบได้ หลังจากที่เริ่มแจกเอกสารการสอบในห้องสอบแล้ว
7. ไม่อนุญาตให้ทำเครื่องหมาย ขีดเส้นใต้ หรือจดโน้ตใดๆ ในข้อสอบ (Test Book) หรือสิ่งอื่นใด
8. ขณะที่อยู่ในห้องสอบ หากไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าผู้คุมสอบ ผู้สอบไม่สามารถออกจากห้องสอบได้ และจะต้องนั่งอยู่ประจำที่จนหมดเวลาสอบ
9. ในกรณีที่พบว่า ผู้สอบมีการทุจริตหรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต รวมถึงการฝ่าฝืนกฎระเบียบในห้องสอบ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะถือว่าการสอบครั้งนั้นเป็นโมฆะ ศูนย์สอบจะไม่ตรวจข้อสอบและ ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบในทุกกรณี และอาจถูกระงับสิทธิ์การสอบในอนาคตกับทางศูนย์สอบด้วย
10. ข้อสอบและเนื้อหาในข้อสอบเป็นลิขสิทธิ์ของ ETS การเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบและเนื้อหาในข้อสอบไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ETS เป็นลายลักษณ์อักษร ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เผยแพร่อาจถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ TOEIC ® Test ในอนาคตและอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
11. ศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกสัมภาษณ์ผู้สอบและระงับผลสอบในบางกรณี

หมายเหตุ:
– ศูนย์สอบฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้เข้าสอบในกรณีที่ผู้สอบไม่ยอมรับและไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินโยบายและระเบียบในห้องสอบตลอดจนมาตรการฯ ของศูนย์สอบฯ
– ศูนย์สอบฯ จัดสถานที่ไว้สำหรับวางสัมภาระ แต่ไม่ถือเป็นการรับฝาก ทั้งนี้ทางศูนย์สอบฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สินในทุกกรณี

การรับผลสอบ

Template is not defined.

การเตรียมตัวสอบ

ผู้สนใจสอบ สามารถศึกษาข้อมูลเพื่อ เตรียมตัวสอบ และศึกษาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแบบทดสอบ TOEIC ® Listening & Reading Test (Institutional Test) ได้จาก

• คู่มือการสอบ
• ข้อมูลแบบทดสอบ Listening & Reading
• ข้อมูลสำหรับผู้สอบ
• การนำผลคะแนนไปใช้งาน

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบอื่นๆ

TOEIC ® OLPC

TOEIC Bridge ® Test

TOEIC ® S&W Tests

หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเพิ่มเติม กรุณา คลิก ติดต่อสอบถามข้อมูล