CPA (THAILAND)

Search
Close this search box.

CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND)

CPA (THAILAND)

ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (CSR)

ด้านการศึกษา

โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ – CPA (Thailand) (English Language Literacy Program)

• โครงการถวายสอนสามเณรโรงเรียนวัดไผ่ดำ (แผนกสามัญศึกษา) ตาม Phaidam Model • โครงการปรับพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้ภาษาอังกฤษ แก่นักเรียนระดับมัธยม 1 ผ่าน “โครงการ Hands-On English Language Program (HELP)” ผ่านหลักการพี่ช่วยน้องต่างสถาบันในชุมชน ตามหลัก “บวร” • English Literacy Workshop for Phaidam Buddhist School, Singburi Province May 23-24, 2566 • โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนระดับประถมศึกษา ถึงหลักการและเทคนิคการสอนในการปูพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างความพร้อมในการเรียนอย่างต่อเนื่อง

Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพ” ครูต้นแบบ”

ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙ ในด้านการศึกษาที่ทรงมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยใช้การศึกษาเป็นหลัก   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน และเซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) รับผิดชอบและดำเนินการโครงการนำร่อง การฝึกอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อทำการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นวัpก่อนเรียนถึงชั้นประถมปีที่ ๖ สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชานแดน ที่ ๑๒ และ ๑๑ รวมทั้งสิ้น ๑๘ โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน     โดยมุ่งเน้นให้ครูที่เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสพัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษของตนเอง พร้อมทั้งยังได้รับรู้และฝึกฝนเทคนิคการสอนเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและสามารถนำไปใช้ได้จริงในกระบวนการเรียนการสอน ให้นักเรียน

Read More »

งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามนโยบายของเซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) ในการหาโอกาสให้พนักงานได้ออกทำงานช่วยเหลือสังคม  งานหนึ่งที่ทำแล้วสร้างความผูกพันต่อเนื่องจนทุกวันนี้ได้แก่งานที่ทำร่วมกับมูลนิธิธรรมิกชน สาขา โรงเรียนคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อนที่จังหวัดลพบุรี โดยในครั้งแรกได้มีโอกาสเป็นอาสาสมัคร ดูแลนักเรียนที่ออกค่ายศึกษาธรรมชาติ ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครนายก  ต่อมาเมื่อนักเรียนที่พ้นวัยเรียนได้ย้ายไปที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน นครนายก (บ้านรื่นสุข) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) ได้ติดตาม และให้การสนับสนุนในการทำห้องเรียนสรรพสุข เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ต่อมาเพื่อเป็นการเปิดโอกาส และเปิดโลกทัศน์ ให้แก่ผู้พิการทางสายตาและพิการซ้ำซ้อนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย พระพุทธศาสนา และภาษาอังกฤษ ทีมอาสาได้ไปจัดกิจกรรมที่ศูนย์นครนายกทุกวันพุธที่ 1 2 และ 3 ของเดือน เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของผู้เรียน รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึก ให้เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย พระพุทธศาส

Read More »