CPA (THAILAND)

Search
Close this search box.

CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND)

CPA (THAILAND)

การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม

อาคารเฉลิมพระเกียรติ

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  

เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) สร้างอาคารเอนกประสงค์ชั้นเดียว ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่ออาคารว่า “ อาคารเฉลิมพระเกียรติ”  อีกทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ

“อาคารเฉลิมพระเกียรติ”  ใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นสถานที่สำหรับบุคลากรครูตชด.ได้ใช้ประชุมสัมมนาจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การอบรมพัฒนาศักยภาพของครู ตชด. ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒  การคัดเลือกครูต้นแบบเพื่อศึกษาดูงานยังต่างประเทศ เป็นต้น อีกทั้งยังมีห้องสมุด “คลังสรรพวิชาอรอำไพ” ที่มีเป้าหมายให้ใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่รวบรวมทรัพยากรการเรียนการสอนแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  

อาคารเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีหลักการออกแบบโดยคำนึงถึงการสำนึกเรื่องพลังงาน (Energy Conscious Design)  ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกต่อการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการออกแบบอาคารให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก เน้นการใช้แสงจากธรรมชาติเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเหมาะสม มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและหญ้าคลุมดินบริเวณอาคาร ช่วยลดความร้อนที่เกิดจากรังสีโดยตรงจากดวงอาทิตย์ เป็นต้น    

“วิชชาคารอรอำไพ”  

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) ได้ออกแบบและจัดสร้างอาคารเรียนปฐมวัย “วิชชาคาร อรอำไพ” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็กในระดับชั้นปฐมวัย บูรณาการการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา โดยเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ รู้จักการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนการสอนที่สามารถหาได้จากวัสดุในท้องถิ่น 

เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์(ประเทศไทย) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคาร “วิชชาคารอรอำไพ”  ในวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

“ลานร่มไม้ประทีปปัญญา วิชชาคารอรอำไพ”

สนามเด็กเล่นอาคารปฐมวัย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย 

เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) ได้ออกแบบและสร้างสนามเด็กเล่น “ ลานร่มไม้ประทีปปัญญา วิชชาคารอรอำไพ ” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นสนามเด็กเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยน้อมนำแนวพระราชดำริในการอบรมเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาของสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) มาเป็นแนวทางในการออกแบบองค์ประกอบและกิจกรรมที่จัดขึ้นในสนามเด็กเล่นให้สอดคล้องกับการเรียนรู้และพัฒนาสมองของเด็กตามหลักการ “เล่นตามรอยพระยุคลบาท”  ประกอบด้วยพื้นที่ ๓ ส่วน ได้แก่ พื้นที่พัฒนาระบบผิวสัมผัส  พื้นที่พัฒนาระบบสร้างสมดุลร่างกาย พื้นที่พัฒนาระบบสัมพันธภาพของร่างกาย และ “การพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” อาทิ ความคิดสร้างสรรค์ ( Creativity) การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา( Critical Thinking)  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication) และการร่วมงานกับผู้อื่น (Collaboration) โดยนำมาปรับให้สอดคล้องกับพื้นที่ และความเหมาะสมตามบริบทโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

การพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนตามปรัชญา “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี “โครงการสรัสปทุม”  ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้สายงานวิชาชีพ  โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริในการสร้างโอกาสให้กับบุคคลในชุมชนต่างๆ ในการพัฒนาทักษะ ฝีมือด้านอาชีพ มุ่งหวังในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญา “บ ว ร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

“โครงการสรัสปทุม” ดำเนินการฝึกอบรมที่อาคารสรัสปทุม  โดย เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์(ประเทศไทย) ร่วมกับบุคลากรครูอาวุโส โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมจัดหาวิทยากรสอนงานอาชีพต่างๆ ทั้งจากวิทยาลัยในวังหญิง  โรงแรม Kempinski Bangkok ในเขตปทุมวัน  สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ฯ รวมทั้งบุคลากรครูสายงานอาชีพ โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ มาสอนงานอาหาร งานร้อยหน้าช้าง  ร้อยมาลัย ร้อยกระแต สอนการทำและแปรรูปผ้ามัดย้อม รวมทั้งการทำ decoupage เพื่อจำหน่ายแก่บุคคลภายนอก 

 

ผู้ร่วมเรียนวิชาชีพได้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านงานอาชีพ  เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมรายได้ในครอบครัว 

ด้านสังคมและอนุรักษ์ศิลป์

 การอนุรักษ์ ‘โขน’ เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงตระหนักถึงความสำคัญ
พื่อเป็นการสนองแนวพระราชปณิธานในเรื่องการสืบสานโขน ในปี พ.ศ.2555 เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์(ประเทศไทย)  จึงได้จัด “โครงการคืนโขนสู่เยาวชนไทย” โดยมีเป้าหมายปลูกฝังและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยโดยมุ่งเน้น กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนี่คือกลุ่มเยาวชนไทยที่กำลังศึกษาในระดับประถมปลายถึงมัธยมต้น    เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความรับผิดชอบ  และการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคี  อีกทั้งเป็นการสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป  

 

ภายใต้โครงการนี้ เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์(ประเทศไทย)  ได้จัดคณะครูโขนพระ ยักษ์ ลิง ละครพระ  ละครนาง  ดำเนินการสอนนาฏศิลป์ไทยทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ  ที่โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบประจำทุกสัปดาห์ และโรงเรียนวัดไผ่ดำ (แผนกสามัญศึกษา) ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง  

บันทึกภาพซ้อมการแสดง โดยได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ และผู้ครูชำนาญการ สถาบันบัณฑิตยพัฒนศิลป์ในการฝึกซ้อมการแสดง

ที่นักเรียนใน “โครงการคืนโขนสู่เยาวชนไทย” โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ ไม่รู้ลืม ได้แก่การได้รับโอกาสแสดงโขนหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ถึงสามครั้ง ที่วังสระปทุม  สวนหลวง ร๙ และที่โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ  

 การแสดงโขนหน้าพระที่นั่งตอนยกรบ ที่สวนหลวง ร๙

Link to Photo album การแสดง “จินตกินรี “  หน้าพระที่นั่งที่วังสระปทุม

การแสดงโขนหน้าพระที่นั่ง ตอน ยกรบ ที่โรงเรียนวัดปทุมวนาราม