CPA (THAILAND)

Search
Close this search box.

CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND)

CPA (THAILAND)

CPA (Thailand) ทำบุญประจำปี

CPA (Thailand) ทำบุญประจำปี วันที่ 3 มกราคม 2567

                 ในการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากในที่ทำงานในออฟฟิศนั้น นอกจากการให้ทาน การช่วยเหลือคนอื่น การมีน้ำใจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการความสุขและความเจริญก้าวหน้าของการงานแล้ว เรายังจะต้องปฎิบัติตามหลัก สังคหวัตถุ 4 ธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กัน, ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน หมายถึง หลักการครองใจคน, หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้, วิธีทำให้คนรัก, หลักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นเครื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้

ได้แก่ สังคหวัตถุมีสี่ประการ คือ

  • ทาน   : การให้ การเสียสละ การแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่คนอื่น ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปันกัน (แบ่งปันไปมา) เช่น การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือการให้อาหารแก่สุนัขจรจัด
  • ปิยวาจา : การพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมาะกับกาลเทศะ พูดดีต่อกัน (พูดจาจับใจ) เช่น การชมเชยผลงานของผู้อื่น หรือการให้กำลังใจแก่คนที่ท้อแท้
  • อัตถจริยา : ช่วยเหลือกัน (ช่วยกิจกันไป) เช่น การอาสาสมัครทำงานจิตอาสา หรือการให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เดือดร้อน
  • สมานัตตตา : การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ โดยประพฤติตัวให้มีความเสมอต้นเสมอปลาย วางตัวดีต่อกัน (นิสัยเป็นกันเอง) เช่น การตรงต่อเวลาในการทำงาน หรือการรักษาคำพูด

เมื่อเราทั้งหลายปฎิบัติตามหลักธรรมนี้แล้ว ก็จะทำให้อยู่กันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน เหมือนลิ่มสลักรถที่ตรึงตัวรถไว้มิให้ชิ้นส่วนกระจายไป ทำให้รถแล่นไปได้ตามที่ต้องการ