CPA (THAILAND)

Search
Close this search box.

CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND)

CPA (THAILAND)

การเสริมสร้างแนวคิด “Upcycling & Reuse”

การเสริมสร้างแนวคิด “Upcycling & Reuse”

การเสริมสร้างแนวคิด “Upcycling” หรือ กระบวนการหมุนเวียนที่นำขยะ เศษวัสดุเหลือใช้ มาชุบชีวิตใหม่ผ่านการออกแบบ เสริมแนวคิดใหม่หรือบูรณาการผ่านนวัตกรรม  เพื่อเพิ่มคุณค่าชิ้นงาน ถือเป็นแนวคิดหลักที่เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) นำเรื่องนี้มาเป็นหนึ่งในงานทำกิจกรรมเพื่อสังคม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระราชูปถัมภ์  พระราชทานพระราชานุญาตให้นำเศษผ้าไหม ที่เหลือใช้จากการทำผลิตภัณฑ์มูลนิธิสายใจไทย มาศึกษาวิธีนำไปแปรรูป ออกแบบชิ้นงานต่างๆ ที่สามารถนำไปสอนให้คนในชุมชนต่างๆ ได้ทำในช่วงเวลาว่างเพื่อจำหน่ายเสริมรายได้ครอบครัว

ตัวอย่างชิ้นงานจากเศษผ้าไหมทั้งชิ้นเล็ก ใหญ่ จากกลุ่มแม่บ้าน  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  เช่น  พวงกุญแจสุนัข  กระเป๋าใส่เหรียญ กระเป๋าเครื่องสำอาง  กระเป๋า iPad   

      ด้วยจิตสำนึกในเรื่องของภูมิปัญญาพื้นบ้าน เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์(ประเทศไทย) ยังได้นำเศษผ้าไหมจากมูลนิธิสายใจไทย ไปบูรณาการกับงานภูมิปัญญาท้องถิ่นและของใช้ในชีวิตประจำวันของคนไทยในเรื่องการทำย่าม  โดยให้ผู้ชำนาญการนำชิ้นส่วนเศษผ้าไหมขนาดตามที่รับมาไปประดิษฐ์และสอนวิธีการเย็บย่าม ซึ่งยังได้ไปถ่ายทอดต่อยอดให้กลุ่มสามเณรและบุคลากรครูที่โรงเรียนวัดไผ่ดำ (แผนกสามัญศึกษา) ได้เรียนรู้ทั้งประวัติความเป็นมา ลายเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นหรือชนเผ่า รวมทั้งเพื่อใช้เองต่อไป