CPA (THAILAND)

Search
Close this search box.

CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND)

CPA (THAILAND)

งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามนโยบายของเซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) ในการหาโอกาสให้พนักงานได้ออกทำงานช่วยเหลือสังคม  งานหนึ่งที่ทำแล้วสร้างความผูกพันต่อเนื่องจนทุกวันนี้ได้แก่งานที่ทำร่วมกับมูลนิธิธรรมิกชน สาขา โรงเรียนคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อนที่จังหวัดลพบุรี โดยในครั้งแรกได้มีโอกาสเป็นอาสาสมัคร ดูแลนักเรียนที่ออกค่ายศึกษาธรรมชาติ ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครนายก 

ต่อมาเมื่อนักเรียนที่พ้นวัยเรียนได้ย้ายไปที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน นครนายก (บ้านรื่นสุข) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) ได้ติดตาม และให้การสนับสนุนในการทำห้องเรียนสรรพสุข เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ต่อมาเพื่อเป็นการเปิดโอกาส และเปิดโลกทัศน์ ให้แก่ผู้พิการทางสายตาและพิการซ้ำซ้อนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย พระพุทธศาสนา และภาษาอังกฤษ ทีมอาสาได้ไปจัดกิจกรรมที่ศูนย์นครนายกทุกวันพุธที่ 1 2 และ 3 ของเดือน เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของผู้เรียน รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึก ให้เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย พระพุทธศาสนา และภาษาอังกฤษ ต่อมาเมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ที่ทำให้การเดินทางไปสอนจำต้องชะงักไป ทางทีมอาสาก็ได้ทำการสอนผ่านออนไลน์ และต่อมาทำในรูปแบบสอนทางคลิปเสียง เพื่อให้ครูที่ศูนย์ฯได้เปิดใช้ตามเวลากิจกรรมเหมาะสม