CPA (THAILAND)

CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND)

CPA (THAILAND)

ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ กับองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทย