CPA (THAILAND)

Search
Close this search box.

CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND)

CPA (THAILAND)

ความรับผิตชอบขององค์กรต่อสังคมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาศักยภาพ" ครูต้นแบบ"

ในปี 2007 และปีต่อๆ ไป สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) องบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและเซ็นเตอร์ฟอร์ไปรเฟสชั่นแนลแอสเซสม้นท์ (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการนำร่อง “Border Patrol Police/Master English Teacher (BPP/MET)”

เป้าหมายหลักของโครงการได้แก่การเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้ที่ถูกคัดเลือกเป็นครูต้นแบบ (Master English Teachers โดยคาดหวังให้ครูต้นแบบนำไปขยายผลในการเสริมความพร้อมให้บุคลากรครู ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกับการจำรวจตระเวนชายแดน 112 จังหวัดสระแก้ว และ 111 จังหวัดจันทบุรี ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งผลต่อการยกกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในที่สุด

ด้วยครูสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมักจำเป็นต้องสอนข้ามวิชา เป้าหมายการอบรมจึง มุ่งเสริมความมั่นใจแก่บุคลากรครูในการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน พร้อมทั้งเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษของครูที่จำเป็นในการสอนนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางในระดับก่อนวัยเรียนถึงประถมศึกษาปีที่ 6

เป้าหมายสำคัญของการฝึกอบรมคือถ่ายทอดเทคนิคการสอนเพื่อสร้างพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้ (Literacy) เพื่อให้กับนักเรียนทุกคน มีความรู้ มีทักษะ ความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)

ผู้ดำเนินการฝึกอบรมยังได้นำกิจกรรมต่างๆ เป็นตัวอย่างการบูรณาการภาษาอังกฤษ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆทั้ง 8 กลุ่มสระมาใช้ในระหว่างการอบรม เพื่อให้คณะครูได้นำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่อไป