CPA (THAILAND)

Search
Close this search box.

CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND)

CPA (THAILAND)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่อธิบายต่อไปนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ CPA (Thailand) ได้เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย ส่งต่อ และจัดการดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดย CPA (Thailand) อาจจะแก้ไขนโยบาย เหล่านี้เป็นครั้งคราว และเป็นสิทธิของท่านที่จะตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวได้เสมอ
“ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่ระบุ หรือ สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลเจ้าของข้อมูลที่ CPA (Thailand)เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย ส่งต่อ และจัดการดูแล โดยจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว กรณีที่ท่านประสงค์จะแก้ไขข้อมูลและ/หรือเพิกถอนและ/หรือกำหนดค่าการเข้าถึงและการเก็บรักษาข้อมูล กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ “การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การเพิกถอน การให้ความยินยอมและข้อยกเว้น”

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 10 ปี

CPA (Thailand) รับรองว่าจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ CPA (Thailand) ได้รับจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ปกครองของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อายุต่ำกว่า 10 ปีและ/หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ต่อไปให้เรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลฯ”)
ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลฯ CPA (Thailand) มีความรับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวมใช้ ประมวลผล เปิดเผย และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ CPA (Thailand) ได้รับ และถ่ายส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลอื่นซึ่งผูกพันตามสัญญาและจำต้องได้รับข้อมูลนั้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามตามสัญญาหรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก CPA (Thailand) ในการนี้ CPA (Thailand) จะปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
CPA (Thailand) อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมายหรือกรณีที่ CPA (Thailand) ได้รับการร้องขอ หรือได้รับคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหมายเรียก หรือคำสั่ง ของรัฏฐาธิปัตย์ ศาล และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในการสำรองที่นั่งสอบ การสอบ และการออกผลคะแนน รวมถึงกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบและการประมวลผลคะแนน CPA (Thailand) จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการอนุญาตให้ CPA (Thailand) เก็บรวบรวม ใช้ประมวลผล เปิดเผย ส่งต่อ และจัดการเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (บางกรณี) ได้แก่

  • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล วันเกิด เพศ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ภาพถ่าย
  • ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดข้อมูลติดต่ออื่นๆ
  • ข้อมูลการทำงานหรือการศึกษา เช่น ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน อาชีพ
  • ข้อมูลประวัติทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติการรับวัคซีนโรคโควิด-19 ประวัติการติดเชื้อโรคโควิด-19
  • ข้อมูลความพิการ ข้อมูลการใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ เป็นต้น
  • ข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ลายมือ ลายมือชื่อไม่ว่ารูปแบบใด
  • ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด เมื่อท่านเข้ามาใช้บริการในสำนักงาน สาขา หรืออยู่ในพื้นที่/บริเวณที่ทำการ CPA (Thailand) และ
  • ประวัติการใช้งานระบบโซเซียลมีเดียของ CPA (Thailand) ที่ท่านสมัครเข้าใช้งานหรือเข้าเยี่ยมชม

เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้สอบฯ CPA (Thailand) มีความจำเป็นต้องตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลของผู้สอบโดยการตรวจสอบเอกสารที่ออกโดยราชการซึ่งปรากฎหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ สกุล และภาพถ่ายปัจจุบันของท่าน
กรณีที่ท่านไม่ให้หรือไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (กรณีที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน CPA (Thailand) อาจไม่สามารถให้บริการที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวแก่ท่านได้

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การเพิกถอนการให้ความยินยอม และข้อยกเว้น

ท่านอาจเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลา โดยแจ้งความประสงค์มาที่อีเมล clientservices@cpathailand.co.th รวมถึงสามารถขอดูและเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา เมื่อท่านแสดงความจำนงดังกล่าวแล้ว CPA (Thailand) จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมไว้ภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือการขอให้ลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านส่งผลต่อการจัดการสอบ การออกผลคะแนน การประมวลผลคะแนนรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยในการประมวลผลคะแนน การออกผลคะแนนและการใช้ผลคะแนน CPA (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธสิทธิในการเข้าถึง แก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ในกระดาษคำตอบ การขอทำลายผลคะแนนสอบ และการขอเข้าถึง ตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง แก้ไขและทำลายกระดาษคำตอบในทุกกรณี หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล clientservices@cpathailand.co.th

ในกรณีที่ท่านแจ้งเพิกถอนการให้ความยินยอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน CPA (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ หรือ อาจไม่สามารถพิจารณาการดำเนินการในบางกรณีแก่ท่านได้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดย CPA (Thailand)

CPA (Thailand) อาจจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับคู่สัญญา พนักงาน ลูกจ้างบางรายที่เกี่ยวข้องกับการ สำรองที่นั่งสอบ การจัดสอบ การออกผลคะแนน การส่งผลคะแนน การตรวจสอบผลคะแนน และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบและการประมวลผลคะแนน และจะเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นต้องทราบเพื่อการให้บริการเท่านั้น

การเก็บรักษาและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

CPA (Thailand) จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ นานเท่าที่จำเป็นต้องเก็บเพื่อดำเนินการให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดยมีวิธีการในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านแจ้งไว้ โดย CPA (Thailand) จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการคุ้มครองและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน ทั้งในขณะรับข้อมูล เปิดเผยข้อมูล และส่งต่อข้อมูล อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการรับส่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลใด ที่ปราศจากความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมข้อมูล ดังนั้น CPA (Thailand) จึงไม่อาจให้คำรับรองหรือคำรับประกันความ ปลอดภัยของข้อมูลที่ CPA (Thailand) จัดเก็บและรวบรวมไว้ และ CPA (Thailand) ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ ความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล

การอนุญาตใช้คุกกี้และการติดตาม

เมื่อมีการเรียกดูข้อมูลหรือบริการใดในเว็บไซส์ เว็บไชต์อาจใช้เทคโนโลยีคุ้กกี้ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล โดยอัตโนมัติ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงบริการและการนำเสนอบริการที่มีเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น CPA (Thailand) อาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่มีการบันทึกไว้โดยอัตโนมัตินี้เข้ากับข้อมูลอื่นเกี่ยวกับตัวท่านไว้

อย่างไรก็ดี CPA (Thailand) ไม่อาจควบคุมการดำเนินการหรือจำกัดการดำเนินการของบุคคลที่ท่านเลือกที่จะส่งต่อ ข้อมูลหรือเนื้อหา หรือข้อมูลหรือเนื้อหาใดก็ตามที่ท่านโพสต์ลงในพื้นที่สาธารณะ ห้องพูดคุยสาธารณะที่เปิดให้ทุกคน สามารถเข้าถึงได้ใช้งานได้ด้วยได้ (หากมี)

ลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มอื่น

ในการใช้งานเว็บไซต์ของ CPA(Thailand) ท่านอาจจะต้องจำเป็นใช้งานแพลตฟอร์มอื่น ซึ่งอาจจะมีวิธีการดูแลหรือ รักษาด้านความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในนี้ หากท่านต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังแพลตฟอร์มอื่น แม้แพลตฟอร์ม เหล่านั้นจะถูกกำหนดให้เป็นผู้ร่วมให้บริการของ CPA (Thailand) ก็ตาม ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านจะถูกใช้บังคับภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มเหล่านั้น และ CPA (Thailand) ไม่มีความรับผิดใดๆ ในการกระทำของแพลตฟอร์มนั้นๆ ดังนั้น ขอให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มนั้นๆ โดยละเอียด

ช่องทางการขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 หรือ วันที่ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ สามารถขอใช้สิทธิ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยแจ้งความประสงค์ทางอี่เมล clientservices@cpathailand.co.th

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลฯ CPA (Thailand) สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร และจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบาย ดังกล่าวผ่านการประกาศโดยการติดประกาศที่ศูนย์สอบทาง Facebook หรือ Line Official Account ของ CPA (Thailand)

เมื่อมีการประกาศแล้ว ถือว่าท่านได้ทราบและตกลงปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวตามประกาศใหม่

นโยบายนี้ประกาศเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหากมีข้อความใดขัดหรือแย้งกันระหว่างประกาศภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ยึดข้อความใน ประกาศภาษาไทยเป็นหลัก