CPA (THAILAND)

CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND)

CPA (THAILAND)

โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชาย แดนระดับประถมศึกษา ถึงหลักการและเทคนิค...

โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชาย แดนระดับประถมศึกษา ถึงหลักการและเทคนิค…

ในปี 2007 และปีต่อๆ ไป สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและเซ็นเตอร์ฟอร์
โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการนำร่อง “Border Patrol Police/Master English Teacher (BPP/MET)”

เป้าหมายหลักของโครงการ ได้แก่การเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้ที่ถูกคัดเลือกเป็นครูต้นแบบ (Master English Teachers) โดยคาดหวังให้ครูต้นแบบนำไปขยายผลในการเสริมความพร้อมให้บุคลากรครู ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกับการจำรวจตระเวนชายแดน 112 จังหวัดสระแก้ว และ 111 จังหวัดจันทบุรี ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งผลต่อการยกกระดับ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในที่สุด

ด้วยครูสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมักจำเป็นต้องสอนข้ามวิชา เป้าหมายการอบรมจึง มุ่งเสริมความมั่นใจแก่บุคลากรครูในการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน พร้อมทั้งเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษของครู
ที่จำเป็นในการสอนนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง ในระดับก่อนวัยเรียนถึงประถมศึกษาปีที่ 6

เป้าหมายสำคัญของการฝึกอบรมคือถ่ายทอดเทคนิคการสอนเพื่อสร้างพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้ (Literacy) เพื่อให้กับนักเรียนทุกคน มีความรู้ มีทักษะ ความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)

ผู้ดำเนินการฝึกอบรมยังได้นำกิจกรรมต่างๆ เป็นตัวอย่างการบูรณาการภาษาอังกฤษ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆทั้ง 8 กลุ่มสาระมาใช้ในระหว่างการอบรม เพื่อให้คณะครูได้นำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม
ของบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่อไป