CPA (THAILAND)

CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND)

CPA (THAILAND)

ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม

ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อการอ่านออกเขียนได้

18 เมษายน 2023

โครงการถวายสอนสามเณรโรงเรียนวัดไผ่ดำ (แผนกสามัญศึกษา) Phaidam Model
การเสริมสร้างแนวคิด “Upcycling & Reuse”

31 พฤษภาคม 2023

การอนุรักษ์ช้างเอเชียโดยการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติ

26 เมษายน 2023

การอนุรักษ์ช้างเอเชียโดยการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติ
การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม

26 เมษายน 2023

การพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนตามปรัชญา “บ ว ร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

20 เมษายน 2023

การพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนตามปรัชญา “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)
การปลูกจิตสำนึกรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเยาวชนไทย

28 เมษายน 2023

โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ - CPA (Thailand) (English Language Literacy Program)

12 ตุลาคม 2023

โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ – CPA (Thailand) (English Language Literacy Program)
การอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับแต่ละบริบท ตามหลักสูตร...

18 เมษายน 2023